Internationella utbildningsprogram

Det övergripande målet med ICLD:s utbildningsprogram är att bidra till fattigdomsbekämpning genom att stärka den lokala demokratin

Programmen vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner i svenska samarbetsländer. De kan vara verksamma inom offentlig förvaltning såväl lokal som regional, liksom frivilligorganisationer. Kärnan i utbildningarna är att deltagarna får ta del av svenska spetskompetenser, erfarenheter och arbetsmodeller inom lokal demokratiutveckling. Men målet är också skapa långsiktiga nätverk och partnerskap mellan samarbetsländerna och mellan deltagarna och svenska aktörer.

ICLD erbjuder olika utbildningsprogram. Utbildningarna är kostnadsfria för deltagarna och deltagarnas resor finansieras av ICLD.


Stå värd för kommunbesök för deltagarna!

Vill din kommun prova på internationellt utbyte på kommunal nivå och få inspiration från människor från andra delar av världen?

Varje år kommer flera internationella utbildningsgrupper på Sverigebesök. Varje grupp består av ca 25 personer. Grupperna gör ett antal studiebesök där alla deltagare tillsammans besöker en kommun eller verksamhet. Flera utbildningar har dessutom tvådagars praktik där team om två till fyra personer besöker tjänsteperson/kollegor i svenska kommuner.

Det senaste året tog 20 svenska kommuner emot den typen av praktiserande deltagare i grupper om två till fyra personer på tvådagars besök. Under en sådan kortare praktik visar er kommun upp ert dagliga arbete, kanske några specifika kommunala verksamheter som relaterar till deltagarnas arbetsområde samt diskuterar med besökarna hur båda parter arbetar med olika typer av utmaningar. För svenska kommuner är tvådagarsbesöket en möjlighet att lära sig från kollegor med liknande uppdrag i andra länder och även få inspiration till kommunens arbete med Agenda 2030. Här kan du läsa mer om kortare kommunpraktik.

ICLD står för samtliga kostnader i samband med besöket. Är ni intresserade av att ta emot några av våra deltagare på kortare kommunpraktik? Eller vill ni stå värd för ett helgruppsbesök? Kontakta erika.berglin@icld.se


Vi erbjuder följande program: