Om oss

Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi på ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. 
Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati.

Vårt arbete syftar till att främja lokal demokratiutveckling. Vi gör det genom att bygga vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner och på den forskning och kunskapsutveckling som finns i ett internationellt perspektiv.

Vi gör det konkret genom att främja och stödja internationella demokratisamarbeten så kallade Kommunala partnerskap, driva Internationella utbildningsprogram samt initiera och stimulera Forskning. Läs mer om vår verksamhet.

Vi är en ideell förening. Huvudman är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Vår verksamhet finansieras av Sida. Vi är ca 25 anställda med kontor i Visby och i Stockholm. Läs mer om vår organisation.


1. Globala utmaningar kräver lokalt handlande

Fattigdom är inte bara brist på materiella resurser, utan också brist på möjligheter att påverka de egna livsvillkoren. Vi Iever i en tid där globala skeenden som klimatförändringar, urbanisering och migration får återverkningar i människors vardag. Då är det viktigare än någonsin med lokala demokratiska institutioner som fungerar. Beslutsfattandet behöver vara effektivt, transparent och inkluderande. Alla medborgare ska ha samma möjligheter till inflytande.


2. Institutioner byggs av kunskap

Det behövs kunskap för att bygga väl fungerande demokratiska institutioner . Att sprida kunskap och främja ömsesidigt utbyte genomsyrar därför allt ICLD gör.  Oavsett om det handlar om vårt stöd till forskning, våra internationella utbildningsprogram eller de partnerskap mellan kommuner som vi finansierar. Deltagandet från de som vet och har erfarenhet är en förutsättning.


3. Människor måste mötas

Vårt mål är att ICLD är ett nav där människor kan mötas för att utbyta kunskap och erfarenheter. Vi bidrar till internationella samarbeten på lokal nivå, där människor som annars aldrig hade mötts kan träffas och lära av varandra. Vi för samman ledande forskare och människor med praktisk erfarenhet för att tillsammans nå lösningar på utmaningar i den demokratiska vardagen.