Om oss

Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi på ICLD är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati. Vårt arbete syftar till att främja lokal demokratiutveckling och vårt uppdrag är att stödja demokratiskt deltagande och förändring på lokal nivå. Vi stärker också kommunernas kapacitet att analysera, prioritera och genomföra Agenda 2030 i enlighet med deras egna behov, prioriteringar och resurser.

Vårt arbete bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner och på den forskning och kunskapsutveckling som finns i ett internationellt perspektiv.

Vi gör det konkret genom att:

  • Främja och stödja internationella demokratisamarbeten så kallade Kommunala partnerskap mellan svenska kommuner och regioner och motsvarande i våra utvalda samarbetsländer. Flera av partnerskapen samlas även i tematiska nätverk för bättre erfarenhetsutbyte

  • Driva Internationella utbildningsprogram, ITP, som är längre, kvalificerade utbildningsinsatser som vänder sig till nyckelpersoner på lokal nivå i utvalda samarbetsländer, till exempel lokala politiker och tjänstepersoner,

  • Initiera och finansiera Forskning för att sprida kunskap om hur man skapar och utvecklar lokalt självstyre, lokal demokrati och decentralisering. Vi finansierar forskning på universitet i Sverige och i våra samarbetsländer. Den unika kombinationen där vi kopplar ihop forskning och praktiskt kunnande är en viktig framgångsfaktor för vårt arbete.

ICLD är en ideell organisation. Vår verksamhet finansieras av Sida. Vi är cirka 20 anställda med huvudkontor i Visby.

ICLD:s kärnvärden

Demokratins fundament bygger på yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, allmän och lika rösträtt, likheten inför lagen och principen om icke-diskriminering. ICLD:s kärnvärden, som konstituerar en god lokal demokrati, uttrycks i: jämlikhet, delaktighet, ansvarsutkrävande och transparens. Mer om våra kärnvärden

Mer information

Hur kan DU engagera dig? – Informationsblad om ICLD – på engelska (PDF)

Infoblad om samarbetsformen kommunala partnerskap (PDF)

ICLD Årsredovisning 2022 med goda exempel från verksamheten (PDF)

ICLD:s pedagogiska profil – på engelska

ICLD Code of Conduct – på engelska (PDF)