ICLD:s kärnvärden

Demokratins fundament bygger på yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, allmän och lika rösträtt, likheten inför lagen och principen om icke-diskriminering. ICLD:s kärnvärden, som konstituerar en god lokal demokrati, uttrycks i: jämlikhet, delaktighet, ansvarsutkrävande och transparens.

Jämlikhet

Medborgare ska behandlas på ett inkluderande och rättvist sätt. Alla medborgare ska ha lika möjlighet att uttrycka sina behov och bli beaktade utifrån sina olika förutsättningar. Insatser för att säkra att ingen diskriminering och inga kränkningar sker, och som beaktar utsatta gruppers behov med särskilt fokus på kvinnors ställning, är exempel på åtgärder som ses som framgångsfaktorer.

Delaktighet

Lokala och regionala politiskt styrda organisationer har ett ansvar att aktivt verka för hög delaktighet i lokala beslutsprocesser som rör utformandet av offentlig verksamhet och tjänster. Centralt är olika sätt att öka deltagandet i beslutsprocesserna men också att hitta former för ökat inflytande över viktiga sakfrågor. Exempel på steg i denna riktning är utveckling av instrument för ökad dialog och större lyhördhet och anpassning till medborgerliga behov.

Transparens

Öppenhet i beslutsfattandet, i beslutsprocesser, i planering och vid regelutformning inom offentlig verksamhet är av avgörande betydelse för att människor på ett välinformerat sätt ska kunna delta i lokala frågor, och är således ytterligare ett kärnområde för en socialt hållbar lokal demokrati. För medborgarna innebär ökad transparens att politiker och tjänstepersoner agerar öppet och förutsägbart. Åtgärder som säkrar ökad insyn, öppenhet och förutsägbarhet är därför önskvärda för stärkt lokal demokrati.

Ansvarsutkrävande

Makt och ansvarsrelationer måste vara tydliga för en välfungerande demokrati. Det ska finnas möjligheter till sanktioner och ansvarsutkrävande. Eftersom det inte är möjligt för medborgare att alltid direkt delta i beslutsfattandet så måste ansvar synliggöras så att detta kan utkrävas under pågående processer, inte endast vid val. Att tillhandahålla information som visar hur beslut fattas, vem som är ansvarig, hur medborgarna kan överklaga beslut och som ger möjlighet att veta vad som blir konsekvenserna när felaktigheter sker är för ICLD tecken på att organisationerna ger medborgarna ökad möjlighet till ansvars-utkrävande.