Kommunala partnerskap

Ett kommunalt partnerskap är ett internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte som stärker den lokala demokratiutvecklingen i den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och arbetssätt gynnar den globala utvecklingen.

Kommunala partnerskap ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till att stärka demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i en annan del av världen.

Genom ICLD:s program kommunalt partnerskap erbjuds svenska kommuner och regioner och deras motsvarigheter i ett antal samarbetsländer, möjlighet att bedriva resultatorienterade samarbeten där utbyte av kunskap och erfarenhet berikar båda parter.

Just nu söker vi kommuner som vill utveckla arbetet på temat jämställdhet och klimat. Hör av er till oss på ICLD: partnership@icld.se

Kommunala partnerskap stärker demokrati och mänskliga rättigheter

ICLD är övertygade om att människors liv och situation kan förbättras och fattigdom kan bekämpas genom att utveckla den lokala demokratin i kommuner och regioner. Därför stöttar vi deltagare i de kommunala partnerskapen, dvs politiker och tjänstepersoner, att påverka och utveckla arbetssätt i sin organisation för en mer jämlik och inkluderande behandling, ökad delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande. Detta i sin tur syftar till att förbättra invånares situation på samhällsnivå. Exempelvis ökad tillgång till sina rättigheter och förbättrade levnadsvillkor för utsatta grupper. Samarbetet kan tillämpas inom hela det kommunala och regionala verksamhetsområdet.

Bidrar till positiv och hållbar förändring
Genom att arbeta tillsammans för att minska fattigdom, stärka demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet kan samarbetet också bidra till att öka förståelsen mellan olika kulturer och samhällen.

Ger nya kunskaper och arbetsmetoder
Inom partnerskapet utbyter parterna kunskap och erfarenheter och utvecklar nya initiativ och arbetsmetoder som gör skillnad och förbättrar livet för medborgarna hos båda parter.

Skapar en attraktiv arbetsgivare
Ett kommunalt partnerskap innebär att svenska kommuner/regioner visar sitt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter och kan därigenom attrahera medarbetare som delar dessa värderingar.

Målet med programmet är att stärka lokal demokrati genom att öka:  

  • inflytande och delaktighet för ungdomar och andra marginaliserade grupper i det lokala beslutsfattande som rör dem,  
  • antalet kvinnor i beslutsfattande positioner,  
  • öppenhet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande i för invånare i kommuner och regioner.  

Ett kommunalt partnerskap är också ett sätt för kommuner och regioner att uppnå de globala målen och ICLD erbjuder resurser för att implementera Agenda 2030 i verksamheten. För ytterligare information om programmet, se riktlinjer för programmet Kommunalt Partnerskap.

Aktuella samarbetsländer

Samarbete kan ske med länder uppdelade i fyra kluster som omfattas av OECD:s DAC-lista och omfattar för närvarande följande samarbetsländer:

Europa – Bosnien Hercegovina, Kosovo, Serbien, och Ukraina
Östafrika – Kenya, Tanzania och Uganda
Latinamerika – Colombia, Guatemala
Södra Afrika – Botswana, Sydafrika, Zambia och Zimbabwe

Utöver ovanstående länder finns följande länder där kommuner sedan tidigare har en dialog eller genomförda/pågående Förberedelser eller Projekt. ICLD har för avsikt att tillåta att dessa fortsätter sitt engagemang och ge finansiering: Georgien, Nordmakedonien, Moldavien, Indonesien, Kina, Vietnam, Moçambique och Namibia.

Vem kan ansöka?

Det är svenska kommuner, regioner, kommundels- eller stadsdelsnämnder, kommunalförbund, regionförbund, gemensam nämnd, kommunala samverkansorganisationer, till exempel kommunförbund, som kan ansöka om medel för kommunala partnerskap tillsammans med motsvarande organisationer hos en internationell samarbetspartner.

Intresserad att vara med? 

Ansökan om en så kallad Förberedelse, vanligen det första steget i ett partnerskap, kan göras när som helst under året. Ansökan till programmets övriga komponenter kan också göras under hela året men behandlas i särskilda ansökningsomgångar som under 2024 stänger 15 februari, 15 april, 28 augusti samt 1 november.

ICLD har i och med nya riktlinjer från april 2023 ett nytt projektplaneringsverktyg som måste användas inför/vid ansökningar om Projekt. Om ni har påbörjat eller genomgått förberedelsefas eller breddning och inte känner till ICLDs nya projektplaneringsverktyg, men står inför projekt/styrgruppsansökan, kontakta KP-teamet på partnership@icld.se så hjälper vi er genom processen! I övrigt hittar ni all information ni behöver om programmets olika komponenter, samt att söka kommunalt partnerskap genom att trycka på knapparna nedan.

Redan aktiv i programmet?

ICLD har nyligen bytt till ett nytt ärendehanteringssystem. Denna information från ICLD har gått ut till alla samordnare, om hur du loggar in på ditt konto i det nya systemet, bjuder in så kallade Medverkande på ärende, ser tidigare ansökningar samt rapporterar.

Läs om mer om Redovisning nedan.