Kommunala Partnerskap

Kommunala partnerskap

Kommunala Partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av våra samarbetsländer. Genom erfarenhetsutbyte kring hur likartad problematik hanteras i olika kontexter skapar partnerskapen ny kunskap och tar fram metoder som stärker medborgares insyn och inflytande i beslutsprocesser. Resultatet blir stärkt lokal demokrati och stärkta möjligheter för medborgare att utöva sina rättigheter. Genom ett kommunalt partnerskap kan också kommuner och regioner arbeta för att uppnå Agenda 2030.

Länder tillgängliga för samarbete: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av ovan nämnda samarbetsländerna. Varje år har vi två ansökningsperioder för programmet Kommunala Partnerskap: 15 februari till 15 mars och 15 september till 15 oktober.

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom jämlik/rättvis och inkluderande behandling, deltagande och delaktighet, transparens och insynsmöjligheter och möjlighet till ansvarsutkrävande.


Malmö – Swapkopmunds kommunala partnerskap

Vill ni vara med? Kontakta oss!

Om du representerar en svensk kommun, region eller kommunförbund och är intresserad av programmet eller vill veta mer, skriv till oss! Vi hjälper er gärna att hitta en partner som vill jobba med en liknande utmaning. Vi stödjer er under hela ansökningsprocessen!