Nätverk

För att för bättre och mer effektivt utbyte mellan de kommunela partnerskapen, samt mer stöd och hjälp från ICLD har vi tagit fram arbetsmodellen “Nätverk”. I ett nätverk samlas flera kommunala partnerskap som arbetar inom ett gemensamt temaområde.

Just nu finns nätverk kring följande temaområden.

Fler partnerskap – större utbyte

I nätverken matchas några svenska kommuner med varsin utländsk partnerkommun. ICLD ger stöd i att hitta rätt partner. Tillsammans driver kommunerna ihop med sin respektive partner ett projekt inom ett valfritt lokalt angeläget område kopplat till temaområdet på lokal nivå. De deltagande kommunerna kommer själva att sträva efter att uppnå resultat i sitt specifika projektområde, samtidigt som de bidrar till övergripande resultat som sätts i dialog med kommunerna. Alla partnerskap får löpande utbyten med varandra under utbildningar, aktiviteter och genom digitala plattformar. Medel från Sida finansierar samtliga utgifter, såsom resekostnader, kost och logi, tolk- och revisionskostnader samt arbetskostnader för deltagarna från svenska kommuner och regioner.

Genom att samarbeta i samma region, runt liknande ämnesområden, delta i utbildningar ihop och befinna sig i samma fas av arbetet blir det enklare att komma igång och ger möjlighet att få ett rikare erfarenhetsutbyte för de inblandade kommuner. Det ger också ICLD möjlighet att samla större gemensamma stödresurser till kommunerna för att ge bästa möjliga förutsättningar att nå så goda resultat som möjligt. Syftet är att stödja utveckling av former för mänskliga rättigheter att integreras i organisationen, så att medborgarnas rättigheter blir en naturlig del av kommunernas arbete.

Nätverken arbetar inom ramen för programmet Kommunala Partnerskap. Mer information om kommunala partnerskap och regelverk runt finansiering och annat kan ni läsa på vår hemsida och i programmets riktlinjer.

Stödresurser från ICLD

I nätverken kommer ICLD att ta en mer aktiv roll i att stödja kommunerna i deras projektplanering, utbildning, kommunikation och integrering av forskning. Till arbetet kommer det att knytas en projektkoordinator från ICLD som utgör kontaktperson samt stöd i planering och genomförande av aktiviteter. En forskningsrådgivare knyts till plattformen och ett nätverk av experter inom de aktuella temat kommer erbjudas genom ICLD:s nätverk. Som ett nav i arbetet mellan aktiviteterna kommer digitala verktyg att användas och kommunerna får stöd med intern och extern kommunikation.

Kommuner kommer själva att kunna styra över sin planering, utöver de gemensamma aktiviteterna, och den exakta tidplanen kommer att fastställas i dialog med de deltagande kommunerna. ICLD verkar för att utbyten mellan länder som stärker lokal demokrati och mänskliga rättigheter ska kunna fortsätta även efter Covid-19. Utifrån rådande förutsättningar kommer ICLD att ha extra flexibilitet i åtanke för plattformens planering, så att samtliga delar av detta går att genomföra även om det kvarstår hinder för resor och fysiska möten en tid framåt.

Intresseanmälan och kontakt

Svenska kommuner kan anmäla intresse till att ingå i nätverk genom att kontakta ICLD via epost: partnership@icld.se.
Vid anmälningstillfället behöver kommunen ännu inte ha bestämt vilken partner man vill samarbeta med.

ICLD stöder sedan er att formulera en projektplan och skriva en ansökan som lämnas in senare. För ansökan krävs dock politiskt stöd och förankring i kommunledningen.