Forskning

ICLD:s Kunskapscentrum dokumenterar, analyserar och sprider kunskap som finns kring lokal demokratiutveckling och decentralisering.

Kunskapscentrum tar tillvara, utvecklar och kanaliserar kunskap och kompetens kring lokal demokrati, lokalt självstyre och decentralisering som finns och utvecklas inom ICLD:s olika verksamhetsområden. Genom att koppla forskningsprojekt till kommunala partnerskap och de utbildningsinsatser som görs inom ICLD strävar Kunskapscentrum efter att bidra till mer jämlik, inkluderande och faktadriven samhällsstyrning som öka den kollektiva förståelsen för lokaldemokratins principer och dynamik inom forskningsvärlden.

I det syftet finansieras forskningsprojekt i två kategorier: större projekt med stark akademisk relevans som underbygger ICLDs tematiska nätverk och utgör ett kunskapsunderlag till utbildningsinsatser, samt mindre anslag som direkt svarar på en kommuns uttalade utmaningar.

ICLD prioriterar projekt som stöder lokala aktörer i arbetet med att främja demokratisk utveckling. Den kunskap och beprövade erfarenhet som finns inom kommunala partnerskap och internationella utbildningsprogram kan tas om hand, spridas och vidareutvecklas genom samarbeten med akademiska institutioner. För att bistå beslutsfattare och tjänstepersoner att lösa komplexa demokratiska utmaningar tillhandahåller ICLD diverse plattformar där forskare, lokala administrationer och andra experter kan mötas.

Inom ramen för den forskningsrelaterade verksamheten anordnas också seminarier och konferenser. Bland annat anordnar ICLD vartannat år Local Democracy Academy där forskare inom lokaldemokrati samlas, och Local Democracy Labs där politiker och tjänstepersoner diskuterar sina utmaningar med utvalda experter.

ICLD:s Advisory Group utgör ett viktigt stöd i kvalitetssäkring och urval av den forskning som bedrivs eller finansieras via Kunskapscentrum.