Forskning

ICLD:s Kunskapscentrum dokumenterar, analyserar och sprider kunskap som finns kring lokal demokratiutveckling och decentralisering.

Kunskapscentrum tar tillvara, utvecklar och kanaliserar den kunskap och kompetens kring lokal demokrati, lokalt självstyre och decentralisering som finns och utvecklas inom ICLD:s olika verksamhetsområden. Vårt mål med att ge detta stöd är att öka vår kunskap om de utmaningar och möjligheter vi står inför när vi arbetar med demokrati på lokal nivå.

ICLD prioriterar projekt som stöder lokala aktörer i arbetet med att främja demokratisk utveckling. Den kunskap och beprövade erfarenhet som finns inom kommunala partnerskap och internationella utbildningsprogram ska tas om hand och spridas av kunskapscentrum.

Inom ramen för kunskapscentrum anordnas också seminarier och konferenser. Bland annat anordnar ICLD Local Democracy Academy och Local Democracy Labs.