Nätverk

För ett utökat och mer effektivt utbyte mellan kommunala partnerskapen arbetar partnerskapen inom nätverk.

I ett nätverk samlas flera partnerskap som arbetar inom ett gemensamt temaområde.

Just nu finns nätverk kring följande temaområden:

Fler partnerskap – större utbyte

I nätverken matchas svenska kommuner/regioner med varsin internationell partnerkommun. Tillsammans driver parterna projekt inom valfritt område kopplat till temaområdet. Deltagande partnerskap arbetar utifrån uppsatta mål inom ramen för de gemensamma projekten och nätverken stärker partnerskapens kunskap och kapacitet att utveckla lokal demokrati.

Genom att samarbeta i samma region, runt liknande ämnesområden, delta i utbildningar ihop ger möjlighet till ett bättre erfarenhetsutbyte för deltagande partnerskap. Det ger också ICLD möjlighet att samla större gemensamma stödresurser till parterna för att ge bästa möjliga förutsättningar att nå så goda resultat som möjligt.

Nätverken arbetar inom ramen för programmet Kommunala Partnerskap. Mer information om kommunala partnerskap och regelverk runt finansiering och annat kan ni läsa  partnerskapssidorna.

Stödresurser från ICLD

I nätverken stödjer ICLD partnerskapen i deras projektplanering, utbildning, kommunikation och integrering av forskning.

ICLD erbjuder anpassade utbildningar för varje nätverk. Vi samarbetar med mentorer och nationella experter från berörda länder och ger stöd i systematiskt förändringsarbete. Utbildningarna är även baserade på utbyte av erfarenheter och de behov som deltagarna ser i sina lokala aktiviteter.

Till arbetet knyts en projektkoordinator från ICLD som utgör kontaktperson samt stöd i planering och genomförande av aktiviteter. En forskningsrådgivare knyts till plattformen och ett nätverk av experter inom de aktuella temat erbjuds genom ICLD:s nätverk. Som ett nav i arbetet mellan aktiviteterna används digitala verktyg att användas och kommunerna får stöd med intern och extern kommunikation.

Intresseanmälan och kontakt

Svenska kommuner och regioner är välkomna att anmäla sitt intresse att ingå i nätverk till ICLD via epost: partnership@icld.se.
Vid anmälningstillfället behöver kommunen/regionen ännu inte ha bestämt vilken partner man vill samarbeta med.

ICLD stöder sedan er att formulera en projektplan och skriva en ansökan som lämnas in senare. För ansökan krävs dock politiskt stöd och förankring i kommunledningen.