Om oss

Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi på ICLD är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi tillsammans med människor som förändrar världen genom att stärka demokrati och mänskliga rättigheter på lokal nivå, i kommuner/regioner.

Vårt arbete bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner och på den forskning och kunskapsutveckling som finns i ett internationellt perspektiv. Vi stärker också kommunernas kapacitet att analysera, prioritera och genomföra Agenda 2030 i enlighet med deras egna behov, prioriteringar och resurser.

Vi gör det konkret genom att:

  • Främja och stödja internationella demokratisamarbeten så kallade Kommunala partnerskap mellan svenska kommuner och regioner och motsvarande i våra utvalda samarbetsländer. Flera av partnerskapen samlas även i tematiska nätverk för bättre erfarenhetsutbyte.

  • Vi driver Internationella utbildningsprogram, ITP, som är längre, kvalificerade utbildningsinsatser som vänder sig till nyckelpersoner på lokal nivå i utvalda samarbetsländer, till exempel lokala politiker och tjänstepersoner. Våra ITP-program är skräddarsydda kapacitetsbyggande program för våra nätverk med det övergripande målet att stärka kommunala partnerskapsprojekt.

    Vi har också ett fristående utbildningsprogram som vänder sig till kvinnliga politiska ledare från hela världen – Women Politicial Leadership programme.

  • Initiera och finansiera Forskning för att sprida kunskap om hur man skapar och utvecklar lokalt självstyre, lokal demokrati och decentralisering. Vi finansierar forskning på universitet i Sverige och i våra samarbetsländer. Den unika kombinationen där vi kopplar ihop forskning och praktiskt kunnande är en viktig framgångsfaktor för vårt arbete.

ICLD är en statligt finansierad organisation. Vi är cirka 20 anställda med huvudkontor i Visby.

ICLD:s kärnvärden

Demokratins fundament bygger på yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, allmän och lika rösträtt, likheten inför lagen och principen om icke-diskriminering. ICLD:s kärnvärden, som konstituerar en god lokal demokrati, uttrycks i: jämlikhet, delaktighet, ansvarsutkrävande och transparens. Mer om våra kärnvärden