Så kan vi stödja demokratiska framsteg i Guatemala 

I en tid när demokratin hotas i många länder, framträder platser där lokala röster ger upphov till hopp om framsteg och förändring. Guatemala är ett sådant land, där en kamp för en mer demokratisk framtid utkämpas mot betydande politiskt motstånd från samhällets elit. Att minska ojämlikhet och att öka deltagande av kvinnor och unga i politiken är centralt. “Det är genom att bygga en mer inkluderande och rättvis samhällsstruktur som vi kan skapa verklig förändring.” säger Ana Silvia Monzón som är en ledande röst på forskningsorganisationen FLACSO i Guatemala. 

Under hösten 2023 skakades Guatemala av massiva protester och en enad rörelse från människor som krävde förändring och rättvisa. Trots motstånd från den politiska och ekonomiska eliten lyckades den nyvalde presidenten Bernardo Arévalo tillträda ämbetet med stöd från både det guatemalanska folket och internationella aktörer.  

Arévalo, har framträtt som en central figur i den guatemalanska politiken med sitt löfte om reformer och en förnyad vision för landets framtid. Hans valkampanj, som fokuserade på att bekämpa korruption och främja mänskliga rättigheter, har gett hopp till många guatemalaner. Ana Silvia Monzón på forskningsorganisationen FLACSO, delar sina tankar om den nya utvecklingen: “Det finns en möjlighet till förändring, men det är just nu bara en möjlighet. Vi har lärt oss mycket från valprocessen 2023, och vi måste hålla fast vid hoppet.” 

Internationella organisationer spelar en viktig roll i att stödja Guatemala 

Protesterna var ett svar på landets långvariga problem med korruption, social ojämlikhet och bristande tillgång till grundläggande rättigheter. Marginaliserade grupper vågade lyfta sina röster för lokal demokrati och krävde transparens i beslutsfattandet. “Det var en viktig mobilisering, en ökad medvetenhet hos medborgarna själva om sina rättigheter som vi inte får glömma,” beskriver Monzón.

Installationen av president Arévalo symboliserar en ny era för Guatemala och ger hopp om en demokratisk framtid. Men vägen framåt är inte enkel. Utmaningarna, inklusive korruption och social ojämlikhet, kvarstår och kräver fortsatt engagemang och stöd både internt och externt. 

Internationella organisationer spelar en viktig roll i att stödja Guatemala i denna kritiska tidpunkt. Genom samarbete och gemensamma insatser kan vi hjälpa till att främja demokrati och jämställdhet i landet och skapa en bättre framtid för dess medborgare.  

ICLD har nyligen startat upp ett partnerskapsnätverk för Jämställdhet där svenska kommuner och regioner samarbetar med kommuner i Guatemala och Colombia kring en jämställdhetsutmaning i sina respektive kommuner.  

Lokala myndigheter har en central roll i att främja kvinnors delaktighet och deltagande i den lokala demokratin och det är här som vi kan göra skillnad, säger Alice Hansson, programhandläggare på ICLD. 

“Genom vårt samarbete med ICLD får vi möjlighet att både nå ut bredare och genomföra konkreta förändringar för människor på lokal nivå”, säger Ana Silva Monzón. 

Minska ojämlikhet och öka deltagandet av kvinnor och unga i politiken  

För att uppnå hållbar demokratisk utveckling i Guatemala måste fokus ligga på att stärka institutionerna och garantera rättvisa för alla medborgare. Monzón understryker vikten av att minska ojämlikheten och öka deltagandet av kvinnor och unga i politiken. “Vi måste arbeta tillsammans för att säkerställa att alla har lika möjligheter och rättigheter,” säger hon. “Det är genom att bygga en mer inkluderande och rättvis samhällsstruktur som vi kan skapa verklig förändring.” 

Guatemala står inför många utmaningar på vägen mot en fullständig demokrati. Det är nu extra viktigt att vi står med Guatemala och stöttar dem i deras förändringsarbete, exempelvis genom program som syftar till att främja kvinnors deltagande och inflytande i politiken och samhället. 

Genom att stödja lokala initiativ och samarbeta över nationsgränserna kan vi gemensamt arbeta för en mer rättvis och demokratisk värld. 

Om: Ana Silvia Monzón

Yrke: Sociolog och kommunikatör 

Utbildning: Studerade programmet för genusstudier, sexualitet och feminism på FLACSO i Guatemala, där hon även avslutade sin master- och doktorsexamen. 

Erfarenhet: Knuten till FLACSO i nästan 20 år och för närvarande koordinator för forskningsteamet. 

Forskningsinriktning: Specialiserad på forskning relaterad till sexuella och reproduktiva rättigheter med fokus på omfattande sexualundervisning, effekterna av graviditet bland flickor och tonåringar, sexuell mångfald, tidiga äktenskap och förbindelser samt socioekonomiska påverkan av bröstcancer på kvinnor och deras familjer. 

Samarbeten: Ansluten till sociala organisationer och andra akademiska enheter i Guatemala och regionen, samt engagerad i utbildningsinitiativ som erbjuder kurser för olika profiler av människor, inklusive organisationer och tjänstemän. 

Om: FLACSO 

FLACSO-Guatemala grundades 1987 under övergången till demokrati och erkändes av Guatemala genom lagstiftningen 96-87. Dess mål inkluderar att utbilda specialister och tekniker inom samhällsvetenskap, genomföra forskningsprogram, och erbjuda vetenskapligt stöd och utbildning för både offentliga och privata sektorer samt universitet. Deras mål är att bidra till pluralistiskt och kritiskt tänkande samt till samhällsförändring i Guatemala och Centralamerika. Visionen är att bli en framstående institution med akademisk excellens och bidra till lösningar för socio-politiska och kulturella utmaningar i regionen genom reflektion och utbildning. 

Om ICLD’s arbete i Guatemala

ICLD jämställdhetsnätverk består av kommuner och regioner från Sverige, Guatemala och Colombia och pågår mellan åren 2024-2026. Nätverket erbjuder en internationell plattform för lokala myndigheter som vill skapa förändring och kämpa för jämställdhet