ICLD:s forskning har ett tydligt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling

Projekten omfattar fältarbete i Kenya, Senegal, Nigeria, Vietnam, Indonesien, Indien och Bosnien-Hercegovina.

– Vi på ICLD är mycket glada att kunna stödja och följa upp dessa projekt. De är kopplade till de globala målen för hållbar utveckling och tar upp frågor som är relevanta för det viktiga arbetet med jämlikhet, inkludering och deltagande som genomförs i kommuner, landsting och regioner i ICLD:s partnerländer, säger Björn Möller, kvalitetsstrateg på Kunskapscentrum i Visby.

Forskningsprojekt 1: Fokus på migration

Global Talk and Local Walk. SDG # 13 & 16: Local Democracy and Vulnerability Reduction in Africa: Political Representation under a Changing Sky.– Senegal and Nigeria

Syftet med projektet är att studera klimatrelaterad migration från Sahel-regionen i Västafrika till Europa för att förstå orsakerna och vilken roll lokalstyret har.

– Migration, oavsett om det är frivilligt eller tvingat, är en global process där lokala institutioner har en avgörande roll. Aktuell forskning riktar sig ofta mot de lokala myndigheternas roll i mottagarländerna, men det finns dålig kunskap om strukturerna i de kommuner som upplever stor utvandring. Detta projekt kommer att ge insikt från det andra perspektivet och ge en röst till migranter som riskerar sina liv när de tar sig genom öknen och över Medelhavet för att komma till Europa, säger Ana Maria Vargas, forskningsledare på ICLD.

Som utgångspunkt kommer forskarna i det här projektet undersöka varför bönder, ofta i mycket ung ålder, utvandrar till Europa. Forskningen ställer också frågor om den politiska representationen i detta sammanhang och i relation till klimatrelaterad utsatthet.

Projektet kommer genomföras av:

– Dr. Papa Faye, verkställande sekreterare (Center d’Action pour le Développement et la Recherche en Afrique – CADRE), Dakar, Senegal

– Jesse Ribot, professor, University of Illinois, Urbana-Champaign & Stanford University

– Matthew Turner, professor, University of Wisconsin, Madison

Forskningsprojekt 2: Fokus på jämställdhet på lokal nivå

Global talk & Local Walk: The role of local government in translating SDG # 5 Gender Equality into policies and practices? – Bosnia-Hercegovina
Projektet tar avstamp i hållbarhetsmål 5, som fokuserar på att uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt.

Projektet undersöker hur lokala institutioner arbetar med det globala målet om jämställdhet. Projektets antagande är att de lokala myndigheterna kan fungera som en modell för jämställdhet och kvinnans självbestämmande.

Icke-diskriminerande servicebestämmelser och rättvisa anställningsformer är några exempel på lokala institutioners åtgärder för ökad jämställdhet. Lokala myndigheter kan också vara i framkant för att identifiera och hantera våld och skadligt agerande mot kvinnor.

– Även om projektets fältarbete bedrivs i vissa städer i Bosnien och Hercegovina kommer resultaten av denna forskning att tillhandahålla verktyg för andra städer som arbetar med genomförandet av SDG 5. I synnerhet kommer projektet att kartlägga de lokala aktörernas roll och deras åtgärder för att främja jämställdhet, säger Ana Maria Vargas.

Projektet kommer genomföras av:

– Annika Björkdahl, professor, Lunds universitet

– Lejla Somun Krupalija, forskare med säte i Sarajevo

Forskningsprojekt 3: Fokus på inkluderande städer

Political and Social Inclusion and Local Democracy in Asian Cities: Cases of Indonesia, India and Vietnam.
Projektet bygger på mål 11, som adresserar arbetet att göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, trygga, anpassningsbara och hållbara.

Asien genomgår för närvarande en omfattande urbaniseringsprocess där många invånare är uteslutna från att delta i de beslut som påverkar deras liv. Projektet fokuserar på hur marginaliserade grupper kan påverka sina förhållanden genom lokal styrning.

Ambitionen är att identifiera gemensamma hinder för social integrering och best practices kring hur kommuner möter marginaliserade gruppers behov och önskemål. Projektets empiriska studier kommer att genomföras av lokala forskare i olika städer i Indien, Vietnam och Indonesien.

– Det handlar om inkludering och deltagande, i bred mening. Otillräcklig inkludering av marginaliserade grupper och elitstyreär vanligt i många städer. Syftet med projektet är att identifiera vanliga problem men också de fall där framgång har uppnåtts och faktorerna bakom denna framgång.

Projektet kommer genomföras av:

– Shabbir Cheema, Ph.D. (Coordinator), Senior Fellow, East-West Center, USA
– Debolina Kundu, Ph.D. National Institute of Urban Affairs, India Habitat Centre, New Delhi, India
– Wilmar Salim, Ph.D. Department of Urban and Regional Planning, Bandung, Indonesia
– Nguyen Duc Thanh, Ph.D. Vietnam Institute for Economic Policy Research (VEPR), Vietnam

Forskningsprojekt 4: Stadsförvandling nedanifrån

Grassroots initiatives, institutional entrepreneurship and inclusive urban governance: transforming the city from below. – Kenya

Projektet bygger på mål 11, som rör arbetet med att göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, trygga, resilienta och hållbara.

I samband med snabb urbanisering, svag institutionell kapacitet, politiskt inflytande, dålig ekonomi och genomgripande informalitet, undersöker detta projekt hur gräsrotsinitiativ som erbjuder grundläggande samhällstjänster interagerar med kommunen.

Projektet är inspirerat av deltagande aktionsforskning och forskare i projektet samlar kunskap och ger samtidigt utrymme för att rekonstruera de frånvarande eller svaga länkarna mellan grupper i det civila samhället och lokala myndigheter. Genom detta syftar projektet till att stärka de lokala myndigheternas förmåga att tillhandahålla samproducerade basala tjänster och upprätta en stödjande institutionell ram.

– Projektet behandlar praktiska frågor relaterade till serviceleverans på kommunal nivå. Dessa praktiska problem är dock inte det primära intresset här, snarare hur grundläggande tjänster skapas av gräsrotsorganisationer och deras interaktion med lokala kommuner. Det sätt på vilket detta förhållande kan utvecklas, och styrningen kan förändras, är centrala områden av intresse för ICLD, säger Björn Möller.

Projektet kommer genomföras av:

– Lektor María José Zapata Campos, sociolog, Göteborgs universitet, kommer att leda projektet.

– Michael O. Oloko, universitetslektor i miljöteknik, Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology (JOOUST), (Kenya)

– Jaan-Henrik Kain, professor, arkitekt och stadsplanerare, Chalmers tekniska högskola (Sverige)

– Patrik Zapata, lektor, Skolan för offentlig förvaltning, Göteborgs universitet (Sverige).

Kommunala institutioner är viktiga aktörer i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen. ICLD:s forskningsprojekt syftar till att ge kunskap som kan hjälpa lokala myndigheter att arbeta för förverkligandet av dessa mål.