Dags att ansöka om Kommunalt Partnerskap

Kommunala partnerskap är en Sida finansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en motsvarighet i något av de 19 möjliga samarbetsländerna inom programmets riktlinjer. Partnerskapet ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige. Fram till den 15 mars är ansökningsomgången öppen.

Utmaningen och temat för samarbetet kan vara vad som helst som ligger inom det kommunala/regionala ansvarsområdet. Programmet Kommunalt Partnerskap är ett bra sätt att arbeta med Agenda 2030. Genom partnerskapet förbättrar de båda kommunen/regionen sina verksamheter samtidigt som de bidrar både till internationellt utvecklingssamarbete liksom att uppnå de globala målen.

Partnerskapet ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: 

  • Jämlik/rättvis och inkluderande behandling 
  • Deltagande och delaktighet
  • Transparens och insynsmöjligheter
  • Möjlighet till ansvarsutkrävande

19 möjliga samarbetsländer

Kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de 19 samarbetsländer:

Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Så här ansöker ni

Etiketter
Kp,