Från ord till handling – uppnå Agenda 2030 genom kommunala partnerskap

“Sverige behöver gå från ord till handling”, säger regeringens Agenda 2030 samordnare Gabriel Wikström och menar att Sverige behöver öka takten i arbetet med att uppnå de globala målen och Agenda 2030. Samarbetsformen Kommunala partnerskap, som finansieras genom ICLD, är ett bra sätt för kommuner och regioner att medverka till detta.

Nära hälften av Sveriges kommuner och regioner deltar idag i Glokala Sverige, ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i svenska kommuner och regioner. Genom utbildningsinsatser och nätverk får deltagarna här grundläggande kunskap om Agenda 2030 och de globala målen. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Det stora engagemanget för Agenda 2030 bekräftas också av Statskontorets rapport som konstaterar att en majoritet av myndigheter, kommuner och regioner använder Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete.

Samtidigt konstaterar rapporten att aktiviteterna, i de flesta fall, inte har haft någon genomgripande påverkan på arbetssätt eller prioriteringar och att det på sikt kan det vara angeläget för Glokala Sverige att kunna justera fokus från kunskapshöjande till mer metodutvecklande insatser.

Hur gör vi då för att gå från ord till handling?

Både FN-förbundet och ICLD har tillsammans identifierat hur den internationella samarbetsformen kommunala partnerskap, som finansieras genom ICLD, kan bli nästa steg att uppnå de globala målen. Genom ett kommunalt partnerskap kan kunskapen om Agenda 2030 omsättas till praktisk handling som de båda partnerna kommer att kunna se i sina respektive organisationer. I statskontorets rapport understryker man också vikten av att kommuner och regioner bäst bidrar till att nå agendan genom sina huvudsakliga uppgifter. Samarbetsformen Kommunala partnerskap fokuserar just på detta – att hitta en liknande utmaning eller förbättringsområde inom den egna verksamheten som de båda parterna kan lära och utveckla tillsammans.

–  Bland Glokala Sveriges deltagare finns de som redan kommit långt med Agenda 2030-arbetet, medan andra ligger i startgroparna. Vi möter överallt en stark vilja att ta nästa steg – att omsätta kunskaper och engagemang i såväl styrning och ledning som i praktisk handling, säger Kerstin Söderström, kommunikationsansvarig för Glokala Sverige.

– Vi kommer fortsättningsvis att utveckla stödet till konkret genomförande, till ökat erfarenhetsutbyte och till effektiv kommunikation. Ett samarbete mellan Glokala Sverige och ICLD blir då väldigt naturligt. Därför är ICLD en medpart i den ansökan till Sida inför kommande år som nu lämnats in, berättar Kerstin Söderström.

Är du nyfiken hur din kommun eller region, inom ramen för er befintliga verksamhet, kan bidra till att uppnå Agenda 2030 via kommunala partnerskap, kontakta oss på ICLD! Vi kan bidra med resurser och kunskap, såväl praktisk som forskningsbaserad. Dessutom står vi för finansieringen, via Sida.

Intresseanmälan skickas till: partnership@icld.se

Läs mer om samarbetsformen kommunala partnerskap