Partnerskap bra sätt att bli mer inkluderande

”Inclusive municipalities for refugees” var rubriken. Fokus låg på att öka kunskapen om hur kommuner i Sverige och i ICLD:s samarbetsländer genom ett partnerskap kan verka för att bli mer inkluderande. Svenska kommuner aktiva inom programmet Kommunalt Partnerskap var inbjudna, men även kommuner som ännu inte är aktiva inom partnerskapet satt runt borden.

– Vi ville berätta om hur man kan använda programmet Kommunalt Partnerskap som en del i det här arbetet, säger Karin Norlin Bogren.
Politiker och tjänstemän som deltog i workshopen vittnade om utmaningar – men också en stark vilja att hitta lösningar.
– De lever ju så nära invånarna vilket ger ett väldigt starkt engagemang. I gruppen jag deltog i blev det snabba diskussioner och stort engagemang.

Under dagen delades tankar och förslag på hur kommuner kan arbeta med inkludering av flyktingar inom ramen för kommunalt partnerskap.
– Det blev en del reaktioner som; ”jaha, ni gör så här”, på hur man kan jobba med till exempel flyktingar. Vi ville ge exempel på hur kommuner inom ramen för vårt program kan arbeta med grupper som är exkluderade. Ge inspiration för hur båda parter på ett ömsesidigt och givande sätt kan nå varandra, säger Karin Norling Bogren.

Flera kommuner blev inspirerade och några uttryckte intresse för att gå en introduktionsdag i ICLD:s regi – processen är igång:
– Vi har väckt ett intresse, en del tankar och inspirerat många vilket känns väldigt positivt. Men det är svårt att veta om vi kan få in dessa kommuner i vårt partnerskapsprogram. Det krävs en förankringsprocess.

ICLD har sedan 1 januari 2016 ett nytt resultatramverk som innebär att alla partnerskap tydligt ska kopplas till något av de fyra kärnområdena för att utveckla lokal demokrati.
Det är viktigt att samarbetena ger nytta för båda parter, att både den svenska kommunen och dess samarbetskommun utvecklas.

Att på bästa sätt stötta och erbjuda förutsättningar för de redan aktiva kommunerna att nå resultat, är en av frågorna Karin och hennes team på Kommunalt Partnerskap arbetar med.
En annan del av uppdraget är att uppmuntra nya svenska kommuner, regioner och landsting att bli aktiva.

Hon får ofta mejl från kommuner runt om i värden som söker svenska partnerkommuner.
– Jag brukar uppmana dem att titta på sina tidigare relationer eller leta på vår hemsida vilka svenska kommuner som är aktiva i deras land för att på så sätt hitta en partner.

Kommuner som via konsulter försökt hitta partnerskap har historiskt visat sig svårt. Förankring är viktig och det är kommun, landsting eller region som äger partnerskapet tillsammans med sin motpart.
– Kommunerna kan i sin ansökan beskriva att de behöver stöttning av en expert från ett universitet eller från näringslivet för att nå sitt resultat. Men det är alltid kommunerna som ska hitta sitt team för att äga och driva sitt projekt.