Mänskliga rättigheter fokus för åtgärdsplan för Užice

Målet är att förbättra statusen för personer med funktionsvariationer, och det målet kan inte nås av enbart funktionsnedsatta, säger Čedomir Cicović, ordförande för en handikapporganisation i Užice.
Projektet är en del av ICLD-programmet ”Local Governance with a Rights Based Approach”.
Processen att utforma en åtgärdsplan för funktionsvarierade tog sex månader. Užice kommun fick stöd av Serbiens nationella handikapporganisation och Serbiens socialdepartement.
– En av de främsta fördelarna med samarbetet mellan lokala myndigheter och civilsamhället är att de lokala myndigheterna får en bättre förståelse av vardagen och de problem som invånare med funktionsvariationer möter, säger Namanja Nesic, biträdande borgmästare i Užice.

Projektet bildade en arbetsgrupp med personer med olika funktionsvariationer och representanter för kommunledning, folkhälsovård, socialtjänst, skolor och regionala utvecklingsorganisationer. En undersökning visade vilka åtgärder som måste prioriteras och genomföras i Užice inom tre år.
– På kort sikt är planen att förbättra det befintliga sociala skyddsnätet och skapa nya former som överensstämmer med de behov som arbetsgruppen uttrycker, att förbättra hälsoskydd och primärvård på lokal nivå, att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsvariationer genom samarbete med institutioner och sektoröverskridande engagemang och att förbättra den socioekonomiska statusen för funktionsvarierade och deras familjer, säger Sara Bozic, som arbetar på kommunen.

Åtgärdsplanen innehåller ett ramverk och prioriteringar för att identifiera barriärer för inkludering.
– Vi har en noggrann förteckning över funktionsvarierades behov, vi har identifierat alla berörda parter och vi är övertygade om att en nationell strategisk plan kan överföras till och genomföras på lokal nivå, säger hon.

Projektet kan skapa förändring på både kort och lång sikt, men också bli exempel på god praxis för andra städer och kommuner i Serbien, menar Čedomir Cicović.
– När den här treårsperioden är slut kommer åtgärdsplanen att ge en bra ledning för vidare arbete på området, säger han.

Vilken betydelse har ICLD:s stöd haft för processen?
– ICLD och deras internationella utbildningsprogram med inriktning på rättigheter och lokal demokratiutveckling har hjälpt oss med omfattande riktlinjer för att införa god förvaltningssed i den offentliga sektorn i enlighet med EU:s tillvägagångssätt, säger Užices borgmästare Namanja Nesic.
Programmet är ett bra exempel på hur FN:s hållbarhetsmål 10, minskad ojämlikhet, kan införlivas i ett gemensamt projekt för utsatta grupper. Genom nätverk, partnerskap och kollektivets styrka kan Užice möta utmaningen med arbetslöshet hos funktionsvarierade.

– Vi har använt de kunskaper vi fått genom ICLD-programmet för att skapa en ömsesidig dialog mellan invånare och ansvariga myndigheter om offentliga tjänster. Genom att samla in feedback från invånarna om ledningens och de offentliga tjänsternas kvalitet har vi säkerställt en reaktion från de ansvariga myndigheterna, säger Sara Bozic.
Förändringen har redan inletts. Čedomir Cicović är hoppfull om att kunna säkerställa funktionsvarierades rättigheter i framtiden:
– Den här åtgärdsplanen prioriterar tillgänglighet, sociala tjänster, hälsovård och hållbara, långsiktiga arbetstillfällen för funktionsvarierade, säger han. Vi är övertygade att samarbetet med ICLD kommer att hjälpa oss att förverkliga dessa högprioriterade områden.

Samtidigt höjer han ett varnande finger:
– Vi måste undvika fällan att vårt fokus på dessa tre prioriteringsområden leder till att andra områden i samhället som borde förbättras parallellt försummas. Till exempel utbildning för funktionsvarierade, åtgärder mot diskriminering på lokal nivå och en bättre och mer omfattande involvering av funktionsvarierade i beslutsfattande processer.