Mångfald viktigt för att lösa gemensamma frågor

– För mig är utbildningen framgångsrik om en majoritet av deltagarna kan ta med sig en bättre förståelse av lokala utvecklingsfrågor, kunskap om hur man närmar sig framtida problem och en förmåga att acceptera att alla åtgärder inte kan lyckas, säger Greg Ducie, en av programmets mentorer.

Sju team med deltagare från Sydafrika, Botswana, Namibia, Zambia och Kenya deltog när programmet startade i Johannesburg i november. Två av teamen, Gabarone och Lusaka, kommer från huvudstäder, medan de övriga fem representerar regionala huvudorter eller landsbygdsområden.
Förändringsprojekten fokuserar på grundläggande tjänster, såsom tillgång till rent, tjänligt vatten för sanitet och bättre avfallshantering.

Greg Ducie är mentor i programmet och har en gedigen utbildning i stads- och regionalplanering samt handel och företagsekonomi. I sin doktorsavhandling forskade han kring finansiering av hållbara städer i Sydafrika. Greg är bosatt i Sydafrika och har tidigare varit verksam i den privata sektorn, lokala myndigheter och på universitet.

Berätta om din roll som mentor i det här utbildningsprogrammet.
– Utbildningsprogrammets struktur innebär att vägledning och utbildning kopplas till ett specifikt kommunalt projekt. Det gör att vi som är mentorer på ett bättre sätt kan förmedla och tillhandahålla verklighetsanknutna tillvägagångssätt och insikter.
Greg Ducie tycker att många utbildningsprogram är för breda och generella.
– Mentorernas roll att underlätta utveckling och genomförande av kommunala projekt ger förhoppningsvis deltagarna en större förståelse för hur utvecklingsåtgärder direkt påverkar kommunens invånare, säger han.

Vilka utmaningar ser du?
– Utbildningsprogrammet kan bara bli en framgång om deltagarna är engagerade och villiga att utföra de uppgifter som förväntas av dem. Det spelar ingen roll hur mycket utbildning och utvecklingserfarenheter vi lägger på deltagarna om de inte går in för det aktuella projektet i sin kommun.
Det är första gången som ICLD använder den här typen av blandade team i sina internationella utbildningsprogram. Konceptet med inkluderande politiskt ledarskap introducerades både på individ- och teamnivå. Mentorerna är experter på sina respektive områden, från lokal styrning till genderfrågor.

Vad tar du med dig från mötet i Johannesburg?
– Fokus riktas ofta inåt när man arbetar med utvecklingsfrågor i sitt eget land. När man ställs inför frågor från andra länder kan man lättare se de verkliga problemen i ett sammanhang.
Var det något som inspirerade dig?
– Det känns som om många av utbildningsprogrammets deltagare har en genuin vilja och önskan att förbättra sina samhällen.

Under mötet presenterade Michael Oloko från Kenya sina forskningsresultat för deltagarna och organisatörerna. Forskningen handlar om samarbetsmodeller mellan olika aktörer för att lösa frågor kring tjänster för lokala invånare.
I Michel Olokos forskningsteam ingår även forskare från Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Greg, vilka förväntningar har du på programmet?
– Det kanske inte kan kvantifieras, men för mig är utbildningen framgångsrik om en majoritet av deltagarna kan ta med sig en bättre förståelse av lokala utvecklingsfrågor, kunskap om hur man närmar sig framtida problem och en förmåga att acceptera att alla åtgärder inte kan lyckas. Det viktiga är hur man går vidare från ett misslyckande.

Vilka för- och nackdelar finns det med att arbeta med blandade team som i det här programmet?
– Jag tror inte att det finns några nackdelar med blandade team. Att exponeras för mångfald är en viktig faktor för att kunna konceptualisera sin förståelse och sitt tillvägagångssätt när man senare ställs inför utvecklingsfrågor på hemmaplan.

Det första teamet i detta utbildningsprogram kommer till Sverige för två veckors intensivutbildning i slutet av april och början av maj 2018.