Lokal demokrati stärks: tolv kommuner i nya projekt

Genom programmet Kommunalt Partnerskap är det möjligt för kommuner och regioner att tillsammans med en samarbetspart, arbeta för att stödja den lokala demokratiutvecklingen i ett antal prioriterade samarbetsländer. Totalt beviljas 25 ansökningar från 12 svenska och 17 internationella kommuner, regioner eller landsting. Arvidsjaur, Mariestad, Piteå, Region Gotland, Skövde, Strängnäs, Umeå, Vänersborg Västerås, Västerbottens läns landsting, Växjö, Åmål är de svenska kommuner som fått sin ansökningar beviljade.
– I en tid då vi ser att demokratifrågorna får ett krympande utrymme känns det extra viktigt att satsa på att just utveckla dialogen med medborgarna och att få in fler kvinnor i politiken och stärka dem, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Skövde tillsammans med Tiblisi i Georgien ska i ett helt nytt partnerskap utveckla medborgardialog då båda kommunerna har en brist på struktur kring, och kunskap om detta.
Region Gotland och Kibaha Town Council i Tanzania har samarbetat sedan 2011 och beviljas ett nytt projekt på temat Jämställdhet med fokus på att stärka kvinnors politiska deltagande. På samma tema, att stärka kvinnors roll i lokalpolitiken, fortsätter även samarbetet mellan Piteå och Chinsali i Zambia som pågått sedan 2013.

Med avfallshantering i fokus kommer Vänersborg och Chobe district i Botswana att samarbeta inom sitt partnerskap. Även Växjö ges möjlighet att vidareutveckla sitt partnerskap med An Giang i Vietnam där fokus nu är att utveckla vattenrelaterad infrastruktur och involvera merdborgare i processen.
Västerbottens läns landsting och Homa Bay i Kenya ska påbörja ett samarbete på temat hälso- och sjukvård där målet är att möjliggöra jämlik och rättvis tillgång till sjukvårds- och hälsoinsatser för medborgarna. Även Åmål och Dunhuang City i Kina som samarbetat sedan 2014 gör det på temat hälso- och sjukvård. Fokus för det nya projektet är att ta fram en metod för etisk prövning av arbete med teknologi i äldrevården för att öka äldres möjlighet till ett självständigt liv.

Kommunala partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter såväl i Sverige som i de utvalda samarbetsländerna.
Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: Jämlik/rättvis och inkluderande behandling, Deltagande och delaktighet, Transparens och insynsmöjligheter och Möjlighet till ansvarsutkrävande.
Kommuner, landsting, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de utvalda samarbetsländerna.

Pressmeddelande 2018-12-19: Lokal demokrati stärks genom internationellt samarbete – 12 kommuner i nya projekt