Investeringar i lokal demokrati och mänskliga rättigheter är avgörande

Debattinlägg i Dagens Samhälle 8 december 2023 – Prioritera stöd till demokrati på lokal nivå

I år är det 75 år sedan FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs. Det är med respekt och aktiva insatser för dessa rättigheter som vi kan åstadkomma rättvisa och jämlikhet i världen.

Med anledning av internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december vill vi på Raoul Wallenberg Institutet (RWI) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) både uppmärksamma och uppmana den svenska regeringen och Sida att fortsatt slå vakt om stöd till demokrati och mänskliga rättigheter för svenska kommuner och regioner som en grundläggande del av det svenska biståndet.

Mänskliga rättigheter fungerar som en manual för en välfungerande demokrati med krav på likabehandling, skydd mot diskriminering och respekt för grundläggande friheter. Dessa rättigheter är en oumbärlig del av det demokratiska samhällsbygget. Demokrati å sin sida är en garant för mänskliga rättigheter.Genom demokratiska processer kan vi skydda och främja grundläggande rättigheter som är avgörande för ett rättvist och hållbart samhälle.

Bristen på välförankrade demokratiska principer leder till våldsupptrappning och destabilisering. Investeringar i demokrati och mänskliga rättigheter på lokal nivå är avgörande för att tackla dessa enorma utmaningar. Kommuner och regioner spelar här en nyckelroll.

Kommuner spelar en nyckelroll

När medborgare ges möjlighet att påverka beslut som berör dem skapar vi ett samhälle som känner sig mer delaktigt och engagerat. Det minskar risken för konflikter och ger människor en känsla av att äga sin framtid. Lokala samhällen förstår bäst sina egna behov. Samtidigt är det viktigt att främja globalt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan olika lokala samhällen över hela världen exempelvis genom globala partnerskap och nätverk.

Genom att dela med sina långa och goda erfarenheter till andra lokala myndigheter runt om i världen, bidrar svenska kommuner och regioner till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i en annan del av världen samtidigt som demokratiutvecklingen på lokal nivå i den egna kommunen förbättras.

Grundläggande del av svenskt bistånd

Svenska kommuner och regioner är således en avgörande faktor inom svenskt bistånd för att ge medborgare också i andra länder förutsättningar att långsiktigt och stabilt bygga upp system som ger alla medborgare lika möjligheter. Det är också på lokal nivå som stora delar av Agenda 2030 måste implementeras och mänskliga rättigheter respekteras.

Därför hoppas vi att den svenska regeringen och Sida att även i fortsättningen slår vakt om stöd till demokrati och mänskliga rättigheter på lokal nivå, som en grundläggande del av det svenska biståndet. 

Johan Lilja, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

Morten Kjaerum, Raoul Wallenberg Institutet