ICLD har verktyg för att arbeta med Agenda 2030

Rapporten belyser ICLD:s strategi 2016-2020 och verksamhetsplan för 2018 och visar resultat från de kommunala partnerskapen, de internationella utbildningsprogrammen samt exempel från kunskapscentrums arbete. ICLD:s verktyg riktar sig direkt mot flera av Agenda 2030-målen.
– Vårt arbete har antingen en direkt eller indirekt koppling till samtliga SDG:s. Det är främst mot Mål 5, 11, 16 och 17 som vi arbetar, säger Erik Nilsson på Kunskapscentrum.Inom ramen för Internationella Utbildningsprogram (ITP) och Kunskapscentrum (KC) är det relativt enkelt för ICLD att styra mot hållbarhetsmålen. I de kommunala partnerskapen (KP) bestämmer kommunerna själva om de vill utnyttja möjligheten att arbeta mot målen i Agenda 2030. Det är inget krav från ICLD, men sedan 2015 ingår Agenda 2030-målen i många av kommunernas KP-ansökningar.
– Kommunerna är väldigt snabba på att ställa om verksamheten och ta ansvar för nya utmaningar, säger Karin Norlin Bogren, programchef för Kommunala Partnerskap.

Ni behöver alltså inte uppmana kommunerna att få in de globala målen i ett partnerskap?
– Nej, men vi visar på möjligheten att använda sig av programmet Kommunalt Partnerskap i det här arbetet. Arbete med de globala målen står högt upp på vår agenda. Vi arbetar med lokal demokratiutveckling och det som är angeläget för kommunerna är angeläget för oss. Vi bestämmer inte temat för utmaningen i deras partnerskap, kommunerna gör själva bedömningen hur de bäst bidrar till att utveckla den lokala demokratin genom partnerskap, säger Karin.

Har ICLD förändrat sitt arbetssätt i och med Agenda 2030?
– Kommunerna har jobbat på det här sättet hela tiden, målen kan hjälpa dem att rama in och mäta sitt arbete. Och det ger oss ytterligare ett verktyg hur man kan arbeta ömsesidigt med globala mål på lokal nivå, hur det kan implementeras och förverkligas säger Karin.
– All forskning inom ramen för kunskapscentrum är kopplad till ett eller flera av hållbarhetsmålen. Även inom ITP finns en tydlig koppling till de globala målen i flera program, säger Erik.

Vad kan ICLD göra för att stärka arbetet med Agenda 2030 gentemot sina samarbetspartners?
– Generellt ligger många svenska kommuner redan långt fram i sitt arbete med hållbarhetsmålen, men jag upplever att vi på ICLD kan bli tydligare på att visa hur man kan jobba mot Agenda 2030 inom ramen för ICLD:s verksamhet. Där har ICLD:s kommunikation en väldigt viktig roll att spela, säger Erik.

Vad har de globala målen med lokala utmaningarna att göra?
– Vi tror att förändring börjar på lokal nivå där människorna finns. Det är där förändringarna behöver ske för att det ska bli förändringar i världen, säger Karin. De globala målen tangerar i stort sätt allt ICLD gör.

Finns det tankar på att fördjupa samarbetet med andra organisationer?
– Det är viktigt och kommer bli en del av vårt arbete framöver. Det finns ett starkt nationellt och lokalt fokus på målen som kan ge oss naturliga samarbetspartners, säger Erik.

Är ni trygga i var ni står i dag?
– Det tycker jag. Agenda 2030 är viktig för oss och passar väl med ICLD:s uppdrag att främja lokal demokratiutveckling. Eftersom den lokala nivån är strategiskt viktig för att världen ska nå den globala agendan, passar Agenda 2030 och partnerskap som hand i handske. De globala målen är inte ett kriterium i ansökan för att få ett kommunalt partnerskap, men det är naturligtvis ett plus, säger Karin.


Här är några exempel på hur ICLD arbetar med några av Agenda 2030-målen:

Mål 1: Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
Att skapa förutsättningar för människor i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor är ett långsiktigt mål för ICLD:s verksamhet. Arbetet riktar sig till politiker och tjänstemän på lokal nivå. ICLD:s definition av fattigdom gör ITP-programmen Gender Mainstreaming Local Democracy och Local Governance with a Rights-based Approach möjliga.

Mål 5: Jämställdhet
En av ICLD: s fyra kärnområden är jämlikhet/rättvis och inkluderande behandling, vilket betyder att alla medborgare bör behandlas inkluderande och likvärdigt. ICLD arbetar för att säkerställa att ingen diskriminering sker, särskilt med hänsyn till kvinnornas status. Organisationens verksamhet är direkt kopplad till mål 5 och delmålen 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.a, 5.b och 5.c.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Utöver vad som anges i ICLD:s strategidokument, är de flesta aktiviteter i verksamhetsplanen 2018 direkt kopplade till majoriteten av delmålen inom mål 11. Dessutom bidrar alla ITP-program och två forskningsprojekt till ett eller flera av mål 11:s delmål.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, starka institutioner
Mål 16 är direkt kopplat till ICLDs fyra kärnområden. Dessa områden prioriteras under strategiperioden 2016 – 2020 och alla aktiviteter som bedrivs under denna period avser att stärka en eller flera av dem.