Härryda implementerar barnkonventionen med inspiration från Homa Bay

Härryda kommun och Homa Bay County i Kenya har implementerat barnkonventionen lokalt genom att främja barn och ungas rättigheter och möjliggöra delaktighet i den lokala demokratin.

FN:s barnkonvention blev svensk lag vid årsskiftet, vilket innebär att det nu ställs krav på kommuner och regioner att leva upp till konventionens artiklar. En undersökning från SKR och MUCF har dock visat att många kommuner och regioner saknar en strategisk plan för hur unga ska göras delaktiga i den lokala demokratin. Ett sätt att utveckla lokala verktyg för att stärka barns rättigheter är genom att lära sig av andras erfarenheter inom ett kommunalt partnerskap. Det har Härryda kommun i Västra Götaland och Homa Bay County i Kenya gjort tillsammans under flera år.

Även om Härryda och Homa Bay på många sätt har olika förutsättningar, så upptäckte de genom ICLD att de delade utmaningen att det saknades tillräckliga kommunala strukturer för att kunna ge barn och unga inflytande.

– Vi hade båda gemensamma utmaningar att få in ungdomar i den demokratiska processen. Vi såg snabbt att vi hittade lösningar och hade mycket att lära genom att jämföra oss, säger kommunalrådet Patrik Linde (S) som ingick i styrgruppen.

I barnkonventionen ställs bland annat krav på att barn och unga ska ha rätt att uttrycka sitt perspektiv i frågor som berör dem och få det taget i beaktande. Men tillräcklig kunskap om vad konventionen innebär i praktiken saknades bland de anställda. Därför ansökte kommunerna om ett partnerskap till ICLD där de gemensamt började utveckla egna verktyg för att stärka barns inflytande och deltagande.

Ruth Ombura, ledamot av Homa Bay County Assembly, berättar mer om vad de fått ut av partnerskapet med Härryda.

Grunden för samarbetet är det gemensamma utbytet av erfarenheter och metoder där kommunerna drar nytta av varandras styrkor för att engagera och delaktiggöra barn och unga. Genom finansiering av ICLD genomfördes bland annat ömsesidiga studieresor, utbildningar i barnkonventionen och workshops om barns rättigheter för att hitta lösningar för hur barnkonventionen bäst kunde implementeras lokalt. Med inspiration från Homa Bays metoder att använda debatter som utbildningsmetod har Härryda bland annat utvecklat ett nytt ungdomsforum för att främja demokratisk diskussion bland unga.

– Som lärare blev jag väldigt inspirerad av deras metoder för att låta ungdomarna lära sig genom att debattera frågor som en del av lektionerna. Det ger barnen en möjlighet att tidigt bli en aktiv del av den demokratiska processen, vilket är ett bra sätt för att ge unga sin rätt till inflytande och leva upp till barnkonventionen, säger Patrik Linde, kommunalråd (S).

Härryda har även inrättat en koordinator för att samordna skolornas demokratiuppdrag. Homa Bay har samtidigt lärt sig av Härrydas metoder att involvera unga i samhällsplanering.

Samarbetet mellan Härryda och Homa Bay är ett exempel på hur kommuner kan använda partnerskap genom ICLD som en språngbräda till att implementera barnkonventionen i sitt lokala arbete.

– Ömsesidig nytta är A och O för oss i ett partnerskap, det är därför en stor inspiration att se att Härryda och Homa Bay båda fått positiva och varaktiga resultat genom partnerskapet. Deras partnerskap visar också en väg framåt för hur andra kommuner som har utmaningar med hur man ska implementera barnkonvention kan gå tillväga, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Se även Sveriges Kommuner och Regioners blogg för Mänskliga rättigheter

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Tema
Child rights and youth participation
Internationell partner
Homa Bay