Deltagande – Medborgardialog krävs för att klara vår tids komplexa samhällsproblem

Hans Abrahamsson är freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs Universitet. Just nu arbetar Hans med ett projekt som ska skapa kunskap om hur man skapar socialt hållbara och rättvisa städer.

Globalisering, migration och urbanisering gör att lokala utmaningar inte bara blir globala, utan även gemensamma för samhällen i olika delar av världen. När segregationen i städerna tilltar blir också social hållbarhet en alltmer akut fråga.

Men genom medborgardialog kan komplexa samhällsproblem få sin lösning och invånarna engageras mellan valen.

Även svenska kommuner kan lära sig mycket av ICLD:s samarbetsländer. Många av samarbetsländerna har under decennier haft svaga politiska institutioner. Därför har de varit tvungna att hantera samhällets utmaningar genom inofficiella nätverk och dialog utanför de klassiska demokratiska organen.

Läs mer om Hans Abrahamssons forskning kring dialog och medskapande.