Deltagande – Kritiska frågor öppnade för dialog

Hörby kommun i Skåne drev mellan 2012 och 2015 två partnerskapsprojekt med Peja kommun i Kosovo. Projekten rörde styrning, ledning och vatten- och avloppsfrågor.

Men projekten fick också Hörby kommun att upptäcka värdet av medborgardialog. I Hörby fanns ett starkt behov hos invånarna att diskutera de internationella projekten. Opinionen präglades av ett par röster som var kritiska mot projekten. Det förekom såväl debattartiklar som nyhetsrapportering om kritiken. Kritikerna menade att informationen kring partnerskapen hade varit otillräcklig och efterlystelyst större delaktighet.

Som ett svar på kritiken initierade projektens styrgrupp ett medborgardialogarbete. Styrgruppen ville finna nya vägar att inkludera och involvera Hörbyborna, och så föddes idén om en paneldiskussion.

Arrangemanget marknadsfördes brett genom annonsering i media, och fick även redaktionellt utrymme i både radio och press. I sociala medier fick arrangemanget stor spridning med ett stort antal visningar och likes.

För en liten ort som Hörby, med knappt 15 000 invånare, var det med glädje man välkomnade en god uppslutning medborgare till arrangemanget. Diskussionen var livlig och kretsade kring frågor som varför det är viktigt för en kommun att bidra till internationell utveckling, vad Hörby fick ut av samarbetet och hur våra partners ser på samarbetet med en svensk kommun. Diskussionen leddes av Anne Lundberg, känd från Sveriges Television.

Partnerskapet mellan Hörby och Peja väckte allmänhetens intresse för demokratifrågor.
– Tack vare partnerskapet med Peja i Kosovo har vi arrangerat dialogmöten kring många andra frågor, säger Susanne Meijer, kommunalråd i Hörby.

Resultatet av medborgardialogen blev också att:

– De medborgare som förut känt sig uteslutna nu kunde involveras. Flera utvecklingsidéer kom också under kvällen. Graden av inflytande upplevdes som hög bland besökarna.

– Mötet mellan medborgarna och företrädarna för både ICLD och partnerskapsländerna födde samtal och fungerande sammanlänkande. Förståelsen bland Hörby- och Eslövsborna ökade. Förbindelser och relationer kunde skpas på plats. Man fick ett ansikte på personerna bakom partnerskapen.

– Det föddes en politisk vilja att utveckla modellen – önskan om att kunna besöka fler arrangemang av den här typen väcktes från publiken. Också efteråt inkom önskemål från medborgare att man gärna ser fler öppna samtal och debatter som rör kommunens politikområden.

– Det har också fötts en vilja från partnerskapsländernas styrgrupper att initiera liknande arrangemang i sina kommuner. I Peja kommun i Kosovo, som Hörby kommun samarbetar med, arrangerades en paneldiskussion när Hörbys styrgrupp besökte kommunen under hösten 2015. Modellen har därmed spridits till partnerskapsländerna.