Möte mellan praktiker och forskare i Indonesien

De fyra dagarna i Yogyakarta innehöll även två dagars forskningskonferens och hade tydligt fokus på Asien och demokratiutvecklingen på lokal nivå, främst i Syd- och Sydostasien. Centralt i diskussionen med alumnerna var hur ICLD kan arbeta med kapacitetsstärkning samt identifiera kapacitetsbrister på den lokala nivån.
Ett KP-projekt som presenterades på mötet. Yogyakarta och Västerbottens Läns Landsting som arbetar tillsammans under rubriken: ”Dengue early warning system and riskcommunication”.

Syftet med det pågående partnerskapet är att tillsammans hitta metoder för att förutse när stora utbrott av sjukdomen är att vänta samt att förbättra kommunikationen kring hur spridning av sjukdomar sker. Fokus på ökad transparens på den lokala nivån är stark i projektet.

Även KP-projektet mellan Timrå och South Tangerang, som handlar om sophantering, presenterades under mötet. Det är ett bra exempel på lyckat samarbete inom ICLD med tydliga synergier mellan enheterna ITP och KP.
– Flera av alumnerna i Indonesien som är drivande i KP-projekt har tidigare erfarenhet av ICLD:s utbildningsprogram. Detta har skapat en god kännedom om ICLD:s arbete och de har kunnat använda lärdomar från ITP i sina KP-samarbeten, säger Erik Nilsson vid ICLD:s kunskapscentrum.

Under Advisory Group-mötet besöktes även en informell bosättning i utkanten av Yogyakarta, Ngambilan. Besöket syftade till att ytterligare synliggöra de utmaningar som lokalbefolkningen möter i det dagliga livet.
– Besöket i Ngambilan gav både ledamöterna i Advisory Group och oss på kunskapscentrum en ökad förståelse för de lokala förutsättningarna för utveckling. Att sätta av tid för den här typen av besök under mötena gör att de akademiska diskussionerna med gruppen får in ett annat perspektiv och bidrar till ännu skarpare strategiska inspel från gruppen till ICLD:s olika program, säger Björn Möller vid ICLD:s kunskapscentrum.