ICLD inleder samarbete med kommunförbund i södra Afrika

ICLD har nyligen inlett samarbeten med tre viktiga kommunförbund i södra Afrika.
Genom att ingå allianser med nyckelaktörer på lokal nivå i Botswana, Sydafrika och Zambia ökar ICLD förutsättningarna för att skapa och sprida starka demokratiska resultat i regionen, säger Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD.

Kommunförbund i ICLD:s samarbetsländer har en viktig roll i att samordna, utbilda och stärka kommuner och regioner. För att ge bättre förutsättningar att stärka den lokala demokratin har ICLD ingått samförståndsavtal, så kallat MoU – Memorandum of Understanding – med tre kommunförbund i ICLD:s prioriterade samarbetsländer i södra Afrika. Dessa avtal är de första i sitt slag som ICLD ingår med kommunförbund.

De nyligen ingångna avtalen är med Local Government Association of Zambia (LGAZ), Botswana Association of Local Authorities (BALA) och South African Local Government Association (SALGA). Avtalen öppnar nya möjligheter och kanaler för att främja kapacitetsutveckling av lokaldemokrati i regionen.

Avtal för en bredare demokratisk förändring

ICLD:s verksamhet i södra Afrika har växt betydligt det senaste året, tacka vare de nya nätverken för mänskliga rättigheter. För en bredare demokratisk förändring ingår det i ICLD:s strategi att nya arbetssätt och metoder som utvecklas i kommuner som deltar i programmen ska kunna komma fler kommuner till del. Samförståndsavtalen etablerar gemensamma styrgrupper mellan ICLD och kommunförbunden. Dessa ska identifiera samverkansmöjligheter och gemensamma projekt som kan gagna kommunerna. Syftet är att hitta nya sätt att främja viktiga demokratiska kärnvärden som jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande.

MoU med SALGA

Avtalet med sydafrikanska kommunförbundet SALGA offentliggjordes av organisationens VD, Xolile George, under ett möte med United Cities and Local Governments Africa i mitten av mars där ICLD deltog. Se mer via filmen nedan.