Ansökan om medel för kommunikation om svenskt utvecklingssamarbete

Inom ramen för Sidas Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet har ICLD fått möjlighet att fördela medel för informations- och kommunikationsinsatser. Målet är att öka kunskapen och förståelse om svenskt utvecklingssamarbete och Agenda 2030 genom att exemplifiera och lyfta fram det kommunala partnerskapet. Målgruppen för insatsen är tjänstepersoner/politiker och medborgare i den befintliga kommunen/regionen.

Vem kan ansöka

Det är svenska kommuner och regioner med ett aktivt kommunalt partnerskap, som kan söka medel för informations- och kommunikationsinsatserna. ICLD bedömer ansökan utifrån projektens relevans och genomförbarhet.


OBS! Årets ansökan är nu stängd
Är du intresserad? Kontakta oss gärna via e-post: partnership@icld.se.

För beviljade projekt 2022

De beviljade projekten ska genomföra en nollmätning och en uppföljning. Så här gör ni:

  1. Nollmätningsenkät: Ska skickas till er målgrupp innan aktiviteterna genomförts. Enkäten skickas till det antal deltagare som ni bedömer tillfredställande för att sedan kunna mäta resultatet av insatsen (uppföljningsenkät). Denna mätning är extremt viktig för att ICLD på ett enkelt och tydligt sätt ska kunna redovisa de olika kommunernas sammantagna resultat. Ni är fria att genomföra enkäten i annat format än denna mall så länge ni inte ändrar något i innehållet.
  2. Uppföljningsenkät: Ska skickas till samma individer som nollmätnings-enkäten efter att samtliga aktiviteter genomförts. Denna mätning är viktig för att ICLD på ett enkelt och tydligt sätt ska kunna redovisa de olika kommunernas sammantagna resultat. Ni är fria att genomföra enkäten i annat format än denna mall så länge ni inte ändrar något i innehållet.

Aktiviteterna ska genomföras under 2022 och kommunikationsinsatsens resultat och budget redovisas i redovisningsblanketten senast 31 januari 2023 (se under “Redovisningsblankett” längre ner). Därefter ersätter ICLD organisationens faktiska kostnader.

En del av det svenska utvecklingssamarbetet
I all kommunikation, såväl i material som vid evenemang ska det framgå tydligt att det kommunala partnerskapet är en del av det svenska utvecklingssamarbetet. För internt bruk och fortbildning för involverade tjänstepersoner och politiker bifogas en “Schematisk bild” om hur kommunala partnerskap förhåller sig till övrigt svenskt utvecklingsbistånd.

Informationen finns även presenterad i ett filmformat:Redovisning av resultat

  • Insatsens resultat och budget redovisas i redovisningsblanketten senast 31 januari 2023. Därefter ersätter ICLD organisationens faktiska kostnader.
  • Resultaten från nollmätningen och uppföljningsenkäten ska fyllas i på redovisningsblanketten.
    Tänk på att ICLD kommer att efterfråga en sammanställning av era mätningar, ni kommer att redovisa ett värde per fråga för er kommun.  I redovisningen kommer ni också få frågor kopplade till de ni angett vid ansökan.

  • I den budgetfil ni får i samband med bifall på ansökan, ska ni fylla i faktiska kostnad inom projektet (inklusive arbetskostnader). 
  • Kostnaden för revision är obligatorisk och revisionen ska följa SNT 4400 med undantag för lönerapporteringen jmf med SNT 4400. Det betyder att ni behöver fylla i sidan två i Excel-filen samt få detta underskrivet av ansvarig i er organisation.

Ansökningsblanketter med bilagor för nedladdningI budgetblanketten framgår vilka kostnader som kan ersättas. Kostnader för större materialproduktioner, resor och inköp av utrustning skall särskilt motiveras i blankett. Exempel på resor kan vara att en kommunikatör följer med partnerskapet för att ta fram kommunikationsunderlag. Budgeten skall bifogas med ansökan. Maxbelopp är 300 000 SEK.

När mål och delmål ska definieras i ansökan kan ni ha hjälp av vår resultatmatris.