Partnerskapsprogrammets komponenter

Arbetet i ett partnerskap består av olika faser, vilka här beskrivs:

Förberedelse

Den första delen av ett partnerskap är den så kallade förberedelsen. Förberedelsen löper vanligtvis under ett år från beviljad ansökan/undertecknat avtal och finansieringen är anpassad för två möten mellan parterna, ett i vardera land, för cirka fyra deltagare. Syftet med förberedelsen är att förankra partnerskapet i respektive organisation, forma en styrgrupp och planera ett gemensamt projekt med mål på organisationsnivå, genom att parterna lär känna varandras kontext och situation, kartlägger gemensamma utmaningar och involverar målgruppen i projektplaneringen. Målet är en färdig projekt- och styrgruppsansökan.

Förberedelseteamets roll är att förankra partnerskapet, projektplanera samt identifiera vad parterna kan lära av varandra. Teamet ska bestå av två politiker, företrädesvis från majoritet respektive opposition, och en eller två tjänstepersoner från varje partner, varav en är samordnare och huvudsaklig kontaktperson till ICLD. Representanter från civilsamhällsorganisationer kan också ingå I teamet. 

Det är obligatoriskt att använda ICLD:s projektplaneringsverktyg under förberedelsen.

Mer om att söka förberedelse

Projekt

Projekt inom programmet pågår 1-3 år och ska ha mål som organisatorisk kapacitetsutveckling som ger samhällseffekt i enlighet med ICLD:s demokratiska kärnområden jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande.  

Projektansökan ska ha föregåtts av att parterna arbetat med ICLD:s projektplaneringsverktyg och med hjälp av detta identifierat vad parterna kan utbyta i projektet. Under projektet kan parterna göra regelbundna partnerbesök för kapacitetsutveckling genom kollegialt lärande.

Projektgruppens roll är att driva projektet operativt och genomföra aktiviteterna. Gruppen ska bestå av 3-5 tjänstepersoner från varje part, varav en projektledare som är kontaktperson till ICLD.  ICLD uppmuntrar också att inkludera representanter från en organisation från det civila samhället, akademiska institutioner eller näringslivet. 

Projekt förutsätter att det finns en tillhörande styrgrupp som löper under motsvarande tid. Se nedan.

Mer om att söka projekt

Styrgrupp

Styrgruppens uppgift är att styra och stötta partnerskapet genom att säkerställa: 

 • Förankring och kontinuitet. Löpande se till att partnerskapet har nödvändigt stöd i organisationen och bred förankring både bland politiker och tjänstepersoner. 
 • Styrning: Ansvara för och ge projektdeltagarna styrning, råd och stöd i projektgenomförandet så att det leder till demokratiutveckling i enlighet med målen. Gruppen ansvarar också för att konsekvensbeskrivningar görs utifrån målen i Agenda 2030. 
 • Kvalitetssäkring: Följa upp projektets aktiviteter och resultat.  
 • Rättighets-, jämställdhet- och miljö/klimatperspektiv. Se till att rättighets-, jämställdhet-, miljö- och klimatperspektiv genomsyrar alla delar av projektet. 
 • Hållbarhet: Säkra organisationens ”genomförandekapacitet” och verka för nödvändiga politiska beslut för att projektets resultat dokumenteras och implementeras i organisationen så resultaten består efter projekttidens slut.  
 • Spridning. Främja effekt på samhällsnivå genom att tidigt i processen planera för hur projektets resultat kan spridas.  

I styrgruppen ska företrädare för den politiska majoriteten och oppositionen (där politiskt valda företrädare för oppositionen finns) samt ledande tjänstepersoner från båda parter ingå. Varje part ska utse en samordnare som är anställd i kommunen/regionen, som också ska ingå i styrgruppen. Den svenska samordnaren har huvudansvaret för kontakten med ICLD.

Styrgruppen väntas likt projektgruppen genomföra partnerbesök för kapacitetsutveckling.

Mer om att söka styrgrupp

Breddning

Syftet med breddningen är att bredda samarbetet där partnerna redan känner varandra, med ett nytt eller ytterligare projekt och att involvera relevanta intressenter i projektplaneringen. Målet är en ny projekt- och styrgruppsansökan.

Breddningen förutsätter att det finns en befintlig styrgrupp och pågår i sex månader från godkännande av ansökan/undertecknande av avtalet, och finansieringen möjliggör två internationella besök mellan parterna, ett i varje land.  

Breddningsteamet ska bestå av fyra deltagare från varje part, varav en samordnare som är kontaktperson till ICLD. Även representanter från civilsamhällesorganisationer kan ingå i teamet. 

Det är obligatoriskt att använda ICLD:s projektplaneringsverktyg under breddningen.

Mer om att söka breddning

Spridning

Syftet med spridning är att öka andelen kommuner i ICLD:s prioriterade insatsländer som nåtts av starka och hållbara demokratiska resultat samt att skapa delningsbara metoder och kunskap som kan bidra till att resultaten från ICLD:s insatser genererar nationellt, regionalt eller globalt mervärde. 

Spridningsteamet ska bestå av 2-3 personer från varje part samt eventuellt externa deltagare från t.ex. kommunförbund eller civilsamhällsorganisationer, varav en projektledare och kontaktperson till ICLD.  

En ansökan om spridningsinsatser ska alltid föregås av dialog med ICLD. ICLD kan bistå med kontakter till aktuella kommunförbund och/eller andra relevanta aktörer, samt vara behjälpliga med spridningsaktiviteter. 

Mer om att söka spridning

Utbyte och lärande i partnerskapet

Utbyte och lärande är kärnan i ett kommunalt partnerskap. Syftet med kollegialt lärande är att överföra kunskaper, färdigheter och erfarenheter mellan lokala myndigheter, främst genom internationella partnerbesök. Besöken bör vara välplanerade och innehålla inslag som uppmuntrar kollegialt lärande, “benchmarking” för att inspirera förändring, mentorskap, studiebesök, jobbskuggning etc. Läs mer om dessa metoder i Peer learning in partnerships – toolbox 

ICLD:s finansiering möjliggör ömsesidiga internationella resor varje år. Ett partnerskap kan planera besök för gruppen som helhet eller för ett mindre antal gruppmedlemmar som reser vid olika tillfällen beroende på lärandemål och metoder. Resandet kan planeras på det sätt som främjar goda resultat i partnerskapet och ryms inom budgetramen. När ni planerar de internationella besöken, är det därför viktigt att:   

 • Vara tydlig med vad ni förväntar er att lära av varandra och vilka färdigheter hos er partner ni kan dra nytta av.  
 • Vara tydlig med vilka metoder ni ska använda och hur ni ska samarbeta med varandra i inlärningsprocessen.     
 • Vara uppmärksam på politiska och logistiska utmaningar.    
 • Avsätta tid för möjlighet att reflektera över vad ni lär er.     
 • Se till att kunskaper och erfarenheter kommuniceras hem. 

Val av deltagare till partnerskapet

Tänk på följande vid valet av deltagare:

 • Vilka mandat, kvalifikationer och personliga egenskaper behövs bland deltagarna för att uppfylla teamets roll och bidra till syftet? Ni ombeds motivera valet av varje deltagare!
 • Grupperna bör vara könsbalanserade. Mångfald uppmuntras i alla avseenden.
 • Alla deltagare måste följa ICLD:s uppförandekod
 • Partnerskapet innebär internationella resor vilket kräver god hälsa.
 • Kontinuitet i teamen är viktig. Om någon deltagare ändå slutar, byter tjänst eller måste ersättas av annan anledning måste ni motivera detta till ICLD tillsammans med förslag på en ny deltagare. ICLD måste godkänna bytet och ett nytt uppdaterat deltagarformulär för hela teamet måste lämnas in. ICLD ersätter inte kostnader för andra personer än de som godkänts av ICLD.

Deltagarformulär