Resultat inom kommunala partnerskap, IQA-rapport 2017

Hur arbetar man med komplexa områden som ansvarsutkrävande på lokal nivå? ICLD besökte två partnerskap och inspirerades av metoder som fördjupat arbete i politiska koalitioner och tydliggörande för medborgarna av vilka ansvar som den lokala nivån har i förhållande till den regionala.    

ICLD strävar efter att följa upp resultaten av partnerskapen och kommunicera dem på bästa möjlig sätt, ett sätt detta görs på är genom så kallade Internal quality assessments (IQA). I denna rapport beskrivs, sammanfattas och analyseras de resultat som följts upp genom IQA, under 2017 inom programmet Kommunalt partnerskap på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.  

Under uppföljningen genomfördes platsbesök hos partnerskapen:

  • Gävle kommun och Buffalo City, Sydafrika
  • Växjö kommun och JB Marks Local Municipality