Partnerskap på väg till ökad lokal demokrati, IQA rapport 2014

Kommunalt Partnerskap är ett Sida- finansierat program som genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner, regioner och landsting, (hädanefter benämnt kommun) bidrar till hållbar lokal demokratiutveckling i Sveriges samarbetsländer för utvecklingssamarbete och i Sverige. 

Under 2014 genomfördes 16 djupstudier, Internal Quality Assesment (IQA), av projekt inom programmet Kommunalt Partnerskap. Syftet med studierna är att undersöka hur partnerskapen bidrar till programmets måluppfyllelse, att få underlag till att utveckla programmet, att få underlag att bättre stärka de som är aktiva samt att påvisa goda exempel. Urvalskriterierna var att projekten i partnerskapen skulle ha en inriktning på temat teknik och de skulle ha pågått under minst två år.