Checklista för dialog med barn och unga

Checklistan ska helst användas tidigt i en process med frågor som direkt eller indirekt rör barn och unga. Den kan till exempel användas i samband med att nya planer, budgetar, projekt eller program tas fram. Frågorna vid varje steg är tänkta att besvaras innan du startar processen.

Checklistan har tagits fram i projektet ”LuMa Youth for Change” inom det kommunala partnerskapet mellan Lusaka och Malmö stad och har till stor del inspirerats av Barnombudsmannens webbaserade metodstöd “Unga Direkt”.