Älmhult and JB Marks, South Africa

Project: Strategic Planning of Green Open Spaces in Growing Cities

Det föreslagna projektet bygger på en gemensam problemanalys där varken Älmhults kommun eller JB Marks kommun har en politiskt antagen grönstrukturplan. Det försvårar prioriteringar, allokering av ekonomiska medel samt hindrar en optimal användning av gröna ytor för att gynna miljön och samhället i stort. Därmed är syftet med det tvååriga projektet att ta fram en strategisk grönstrukturplan i bägge kommuner. Projektet ses som en viktig byggsten för att stärka bägge kommuners organisatoriska kapacitet så att arbetet med gröna ytor kan utvecklas och prioriteras i den kommunala verksamheten.

Projektområdet utgår även från Agenda 2030, mål 3 samt mål 11 som bl.a. relateras till människors hälsa och vikten av en hållbar planering av offentliga platser.

Den nya strategiska planen i Älmhult kommer att kopplas till den nya kommunala översiktsplanen. Den nya strategiska grönstrukturplanen i JB Marks kommer att knyta an till den nuvarande stadsutvecklingsplanen. Projektet kommer att involvera deltagare från de två kommunerna; stadsplanerare, landskapsarkitekter, chefer, parkförvaltare, miljöstrateger m.fl. Det tvååriga projektet innefattar fyra internationella etapper, kartläggning av metoder, inventering, best practices mm. Processen omfattar även lokalt arbete i vardera kommunen för att sätta ihop den nya kommunala grönstrukturstrategin, kommunikation med medborgarna för input och slutligen antas politiskt innan projektet avslutas.