Falun och Mogale, South Africa

Tillsammans med kommunen Mogale City i Sydafrika driver Falun ett projekt som ska utveckla nya sätt att inkludera och delaktiggöra barn och unga i kommunens verksamheter. Samarbetet sker i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med varsin partnerkommun från Södra Afrika på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter.

Falun har en lång tradition av att arbeta med demokrati, mänskliga rättigheter och internationella relationer. Därför anser vi att det är viktigt med nära kontakt med lokalsamhället och att demokrati präglad av deltagande och transparens är ett självvalt alternativ för våra samarbetspartners.

Catharina Enhörning, ordförande i Internationella rådet i Falun.

Satsningen på Faluns projekt uppgår tillnärmare 3 mnkr över fyra år. Alla kostnader finansieras av Sida genom organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Falun kommer även få stöd av experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverket. Projektet med Mogale City kommer också att inkludera forskare från University of Johannesburg.

Genom att få in ett nätverk av svenska kommuner och forskning i projektet vill vi kunna öka kunskapen om hur man kan arbeta lokalt med unga, vilket kommer kunna komma till nytta för många andra kommuner också. Det känns särskilt angeläget eftersom FN:s barnkonvention blev svensk lag i år. Det ska bli spännande att samarbeta i dessa frågor med Mogale City som är en framåtsträvande kommun med stor vilja att bli bättre på att inkludera och engagera barn och unga i att påverka sin omgivning.


Karin Perérs, projektledare i Falun.