Växjös tekniska förvaltning vässar demokratin genom vattenprojekt med An Giang

Växjö kommun och An Giang har genom ett partnerskapsprojekt om vattenfrågor inspirerat varandra till nya lösningar. Deras samarbete har lett till att de demokratiska processerna inom tekniska frågor har utvecklats och att medarbetare har kunnat reflektera över sitt eget demokratiska bidrag.

Sedan 2010 har provinsen An Giang i Vietnam och Växjö kommun haft flera samarbeten inom miljöområdet. För några år sedan insåg parterna att de båda delade utmaningen att de har gott om ytvatten, men delvis utmaningar med bristande kvalitet. Därför skissades ett nytt projekt fram där kommunerna skulle stärka sin kapacitet att ge tillgång till rent vatten, samtidigt som de skulle vässa sitt demokratiska bidrag genom att bättre inkludera nyckelintressenter i sin planering.

Hanteringen av vatten och avlopp i kommuners tekniska förvaltningar förknippas sällan direkt med demokratifrågor. Men dessa områden har stor inverkan på invånarnas vardag och det spelar därför en viktig roll hur medborgare inkluderas och delaktiggörs i projekten. Genom det ICLD-finansierade projektet fick Växjös tekniska förvaltning reflektera över sina demokratiska processer gentemot medborgarna.

– Vi i tekniska förvaltningar utvärderar sällan oss själva i deltagande och inkluderande av invånarna, men genom ICLD har vi fått reflektera över hur vårt eget demokratiska bidrag till kommunen ser ut. Hur har medborgare kunnat påverka beslutsprocesserna, är informationen vi skickar ut tillgänglig för alla och har allmänheten insyn i projekten vi jobbar med? Genom att jobba med de frågorna vässar vi vår egen verksamhet.

Ingrid Palmblad Örlander, samordnare för projektet och utredningsingenjör i Växjö kommun
https://www.facebook.com/InternationalCentreforLocalDemocracy/videos/723525815140549/

Projektet pågår mellan 2019-2021 med målet att bland annat ta fram en integrerad vattenplan i An Giangs centralort Long Xuyen. Hittills har kommunerna hållit workshops med nyckelintressenter och gjort besökt varandra för utbildningar och fältbesök relaterade till vattenutmaningarna i kommunerna. Bland annat har de utbildats i kapacitetsbyggande för offentliga samråd med medborgare och vissa deltagare har deltagit i workshops och case-utmaningar under en ICLD-utbildning i Härnösand. Redan nu har inspirationen från An Giang bidragit till att Växjö har beslutat att utveckla en egen integrerad vattenplan.

Vi inspirerades av deras engagerade sätt att ta sig an utmaningarna med vatten och avlopp. Deras specifika tekniska lösningar ligger långt ifrån våra, men deras tillvägagångssätt har inspirerat oss och bidragit till att Växjö nu också äntligen gör en vattenplan. Den workshopmetodik vi använde i Vietnam har vi också kunnat använda för idégenerering i andra projekt hemma i Växjö.

Ida Lidholt, vattenstrateg vid Kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun
Goda exempel delas under träffarna mellan parterna. Här testar projektgruppen elcyklar som transportmedel till ett studiebesök i Växjötrakten.

Genom deras partnerskap har Växjö och An Giang redan visat hur processer för en öppen och inkluderande demokrati är viktigt även inom tekniska frågor så som vatten och avlopp. De visar också hur kommuner vars specifika tekniska lösningar står långt ifrån varandra kan lära sig och inspireras av varandras tillvägagångssätt för att ge ömsesidig nytta i ett kommunalt partnerskap.

Besök projektet
Svensk partner
Växjö Kommun
Internationell partner
An Giang Province