Vänersborg och Chobe – globalt utvecklingsarbete som stärker den lokala demokratin

Partnerskapet mellan Vänersborgs kommun och staden Chobe i Botswana startades 2010 och har sedan genomfört flera olika projekt. Att bidra till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i en annan del av världen är en central del i ett partnerskapsamarbete via ICLD. Samtidigt ger samarbetet en möjlighet att bedriva kommunens eget utvecklingsarbete framåt samtidigt som det ger personalen möjlighet att få använda sina kunskaper i nya situationer.

Flera projekt har beviljats och genomförts inom ramen för det kommunala partnerskapet mellan Vänersborg och Chobe.

Deras första projekt hade rubriken ”Social inclusion” (som sedan gick över till ”Social inclusion 2.0”) och arbetade med funktionshinderfrågor och funktionsrätt. Med särskilt fokus på social inkludering av barn mobiliserade projektet lokala aktörer för att utveckla nya sätt för barn och unga att hitta fritidsaktiviteter. Samtidigt har de verkat för att minska socialt stigma mot personer med funktionsvariation. Sedan projektslut har Chobes projektgrupp, arbetat för stärkt social inkludering över hela distriktet. I Vänersborg har en ny utvecklingsroll skapats under kommunstyrelsen för att arbeta med inkludering och mänskliga rättigheter, med det övergripande syftet att bidra till målen i Agenda 2030.

Ett annat av deras projekt har varit på temat fysisk planering av strandnära zoner – “Sustainable Shoreline Development”. När detta projekt avslutades såg partnerskapet ett gemensamt behov av titta närmare på avfallsfrågorna utifrån ett strategiskt miljöperspektiv. Därför ansökte man och beviljades projektet ”Ecowama36” år 2018 och som fortfarande pågår pga. långt avbrott under pandemin.

Den egna kommunen utvecklas

Att bidra till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i en annan del av världen är naturligtvis en central del och det yttersta målet i att ingå ett partnerskapsamarbete. Samarbetet har även flera andra positiva effekter för den svenska parten.

Vi frågade Anders Fridén, Vänersborgs projektsamordnare för partnerskapet om vad samarbetet betyder för Vänersborgs kommun:

– Partnerskapsamarbetet är en möjlighet att bedriva vårt egna utvecklingsarbete tillsammans med en samarbetspart. Det blir en ömsesidig nytta för båda organisationerna även om vi har olika utgångslägen.

– Det är också ett också ett sätt att bidraga till Agenda 2030 och hållbarhetsmålen vilket är starkt förankrat i vår egen organisation
, säger Anders.

Han berättar också att partnerskapet möjliggör att personal får möjlighet till kompetensutveckling genom att få använda sina kunskaper i nya situationer, i en helt ny kontext och med nya kollegor. På så sätt förbättras kommunens egna interna samarbete, i synnerhet då teamen sätts samman tvärsektoriellt och multiprofessionellt över förvaltningsgränserna i partnerskapsprojekten.

– I flera fall uppfattas vi även som en attraktiv arbetsgivare som ger möjligheten till denna utveckling i yrkesrollen, säger Anders Fridén.

Anders Friden Foto: Privat

Mer om partnerskapet Vänersborg – Chobe och deras projekt Social Inclusion

Globala mål
10 - Minskad ojämlikhet
Svensk partner
Vänersborgs kommun
Internationell partner
Chobe District Council