Utvärdering av ICLD:s Rysslandsprogram

“Resultatet av genomfört program har hög/medel måluppfyllelse”.
Det skriver Oxford Research i sin omfattande utvärdering av ICLD:s internationella utbildningsprogram “Rysk – Svensk intensifierad samverkan” som ICLD genomförde under åren 2016-2021.

Väl i linje med strategin

I sin utvärdering skriver Oxford research att insatserna inom programmet ligger väl i linje med målen inom Rysslandsstrategin 2014–2018. Programmet har bidragit till ökad respekt för mänskliga rättigheter samt stärkt demokratisk utveckling och medborgarinflytande. Det har också stärkt möjligheterna för medborgare till demokratiskt inflytande och ökat deltagande i politiska processer. Detta har skett genom att programmet har arbetat med att stärka den lokala samverkan mellan beslutsfattare, NGO:s och andra lokala aktörer, samt med synliggörande och spridning av goda exempel.

Kapacitetsförstärkning

Programmet har också bidragit till att stärka kapaciteten hos såväl förändringsaktörer som civilsamhället till att verka för bl.a. demokrati, mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Insatserna har framför allt verkat för att stärka kapacitet hos tjänstepersoner i deras roller som förändringsaktörer. Vidare har insatserna implementerats med stor involvering av civilsamhället (bl.a. företrädare för prioriterade grupper och unga) och operativa verksamheter (t.ex. skolor, socialtjänsten, kulturinstitutioner), och därmed bidragit till deras kapacitet som förändringsaktörer. 

Framtida utmaningar

Oxford research lyfter fram en del utmaningar relaterat till måluppfyllelsen. De rekommenderar ICLD att bättre utnyttjar möjligheterna till lärande, utbyte av erfarenheter och metoder mellan genomförandeprojekten inom programmet. En ökad samverkan mellan projekten inom programmet skulle kunna bidragit till ett än bättre resultat.

ICLD ser Oxford Research rekommendationer för framtida program som ett positivt inslag i en kommande programutformning.

Bakgrund

Det var sedan tidigare beslutat att projekt insatserna och resultaten inom ICLD:s internationella utbildningsprogram Svensk-Rysk Intensifierad samverkan skulle verifieras och utvärderas efter avslutad programperiod (2016-2021). Oxford Research, som är ett nordiskt konsultföretag inom samhällsanalys, genomförde utvärderingen. Genomförandet bestod i att besöka projektdeltagare i Ryssland, samt intervjua ett antal svenska intressenter via länk, under våren 2021. Slutrapport presenterades september 2021.