Utbildningsinsatser som förändrar världen

Idag finns det 17 olika aktörer som organiserar ITP-program i Sverige och vars teman spänner över olika specialinriktningar inom naturvetenskap, statistik, ekonomi och samhällskunskap. Som en av de största arrangörerna i Sverige av ITP-program med sju olika program i Östra Europa, Ryssland, Afrika och Asien var ICLD med och lade upp programmet för arrangörsträffen på Sida i slutet av januari.

Förutom att skapa ett tillfälle för de olika arrangörerna att träffas och utbyta idéer om de speciella pedagogiska utmaningar som det innebär att driva ITP program, var syftet med dagen att visa upp ITP som biståndsform för personer, och speciellt då Sida-personal, som jobbar med andra delar av det svenska biståndet.

Viktiga teman som diskuterades var bland annat vikten av att anpassa utbildningarna till deltagarnas lokala kontexter samt i vilken grad arrangörer bör tänka i termer av kritisk massa när man väljer hur många länder det ska antas ITP-deltagare från. Hypotesen om kritisk massa säger att det först är när det finns tillräckligt många deltagare från samma plats som insatsen får maximal effekt. Debatten om det existerar en kritisk massa och i så fall hur denna ser ut är just nu högaktuell bland oss som jobbar med ITP och på Sida ser man det som viktigt att tänka i termer av en sådan bland annat när vi rekryterar nya deltagare till de internationella utbildningsprogrammen.

Några av ITP arrangörerna fick möjligheten att berätta mer om sina erfarenheter och utmaningar under träffen och i den utställning i Oasen på Sida som hölls under dagen. Ett av ICLD:s mer omtalade program är det som stärker kapaciteten i det politiska ledarskapet för kvinnor ”Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics”. Utbildningen som strax går in i sin femte programomgång har hittills stärkt 100 kvinnor som är folkvalda toppolitiker på lokal nivå i ett 20 tal länder. Kristin Ekström, som är ansvarig för programmet delade med sig av erfarenheterna om programmets påverkan och möjligheter att stärka ledarskapet hos folkvalda kvinnor på den lokala nivån ute i världen och det nätverk som bildas och möjliggör en mer jämlik representation. Temat för dagen var Partnerskap, och Kristin lyfte vikten av partnerskapen mellan svenska politiker och deltagarna i ICLD:s program. En av de viktigaste lärdomarna från programmet är vikten av att samarbeta över parti- och blockgränser, något som de svenska politikerna inspirerar deltagarna i programmet till att göra på hemmaplan

Deltagarna på träffen bjöds även på interaktiv teater med fokus på jämställdhetsfrågor. Inom denna form av teater ges publiken möjlighet att reagera och interagera med teatergruppen. De som höll i denna föreställning och visade publiken ett smakprov på innovativa pedagogiska metoder heter Stockholms Teateria AB.

Fyra presentationer hölls på scenen i Oasen på Sida där arrangörerna även hade montrar där man delade ut information om sina program. En av de presentationerna som hölls under dagen gjordes av en av de förändringsagenter som utbildats av ICLD, Irena Lakobrija Delic från stadsdelen Vračar i Belgrad. Irena deltog i första omgången av ICLD:s program ”Local Governance with a Rights Based Approach” och drev inom ramen för detta ett framgångsrikt utvecklingsprojekt som handlade om att utveckla bemötande av invånare i stadsdelen i en mer jämlik riktning. Många av Sida:s medarbetare besökte ITP arrangörernas montrar och tog del av presentationerna.

Förra året poängterade SIDA att det var viktigt att i större utsträckning integrera jämställdhet och korruption i de internationella utbildningsprogrammen vilket ICLD har gjort. Till exempel har ICLD:s ITP-enhet utsett korruption till prioriterat tema för 2017. I år har Sida lyft fram kritisk massa samt anpassning till lokal kontext som viktiga generella utvecklingsområden inom ITP vilket ligger väl i linje med det utvecklingsarbete som bedrivs på ICLD.