Transparency-rapport om Kenya skapar engagemang

Syftet med konferensen var att stärka deltagarnas förutsättningar att arbeta med transparens inom partnerskap. Under konferensen genomfördes föreläsningar om TI Kenyas rapport, samt workshops ledda av ICLD.
– Att arrangera en regional konferens är nytt inom vårt verksamhetsområde Kommunala Partnerskap, säger Felicia Wede, handläggare. Vi och deltagarna upplevde det som en mycket lyckad konferens, att samla alla aktiva KP-aktörer inom ett land gav dem möjligheter till nätverkande vilket förhoppningsvis kan leda till större kontaktytor och kunskapsutbyten dem emellan.

Yvonne Anyango är grundare av och vd för Cooperation Arena for Sustainable Development in Africa (CASDA), en internationell icke-statlig organisation med säte i Kenyas huvudstad Nairobi. Hon har varit samarbetspartner med ADEP Ltd i över 10 år och stöttat partnerskap mellan lokala myndigheter i Sverige och Kenya med finansiellt stöd från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Vad skulle du vilja göra för att öka kunskapen om folkvalda ledares roller?
– Det är viktigt att notera att många av de här politikerna byter telefonkontakter när de blir valda, och att det kan finnas många restriktioner kring att träffa dem på deras kontor. Vid evenemang omges de av mycket säkerhet och livvakter, så det är svårt för invånarna att nå sina ledare. Därför väntar invånarna tills ledarens mandatperiod är över för att välja nya ledare, och så fortsätter trenden.

Titus Ogalo, programkoordinator hos Transparency International Kenya, säger att det är en stor utmaning för det kenyanska folket att utvärdera sina ledare utifrån ledarnas mandat. Och det finns metoder för medborgarna att ta reda på mer om sina ledares roller:
– Det bästa sättet att engagera sig är inte att ringa upp dem eller att besöka dem individuellt. Ingen politiker nekar att ta emot organiserade medborgare som vill ha uppmärksamhet på en fråga. Men vi behöver förklara för allmänheten om strategier i myndighetskontakter, säger han.

Yvonne Anyango har ett starkt engagemang för utsatta människor och grupper, mänskliga rättigheter och en hållbar miljö. Samtidigt menar hon att hon saknar de verktyg som krävs för att informera invånarna om de folkvalda politikernas roller.
– Jag tycker att samhället ska medvetandegöra invånarna om ledarnas roller och hjälpa dem att utkräva ansvar. Ledarna ska också få stöd att trycka broschyrer, informationsblad, affischer och medverka i diskussioner i både radio och teve för att utmana invånarna att utkräva ansvar baserat på resultat.

Titus Ogalo säger att en viktig aspekt för att förstå sina ledares roller är att veta vilket ansvar man kan utkräva. Även att ge allmänheten kunskap och verktyg för hur man håller dem ansvariga är viktigt för demokratiprocessen.
– Det är en sak att veta vilken roll en ledare har och en annan att kunna hålla dem ansvariga. Den stora bilden måste vara att det sker inom Kenyas rättsliga ramverk.

Undersökningen omfattade intervjuer med 7 732 personer från samtliga 47 län i Kenya. Dessutom intervjuades 45 länsdirektörer från 36 län och 233 fullmäktigeledamöter från 46 län. Resultatet visar att hela 58 % varken hade fått, hört eller sett några nyheter från sin lokala myndighet.
Det är viktigt med policyer och lagstiftning för att främja allmänhetens deltagande i de lokala myndigheterna, menar Yvonne Anyango:
– Eftersom landstingen tillhandahåller tjänster borde de engagera sina invånare under planerings- och budgeteringsfasen. Men i de flesta fall har invånarna tappat tron på och förtroendet för sina ledare och deltar därför inte i de offentliga processer som är öppna för allmänheten.
Yvonne Anyango säger också att korruptionen i de lokala myndigheterna gör att allmänheten på sin höjd bjuds in till en endagsworkshop för att godkänna redan fattade planerings- och budgetbeslut.

Tycker du att rapporten ger en korrekt bild av den aktuella situationen?
– Personligen tycker jag att rapporten är ganska grund och inaktuell. Mycket har förändrats i de lokala myndigheterna sedan rapporten färdigställdes och det finns behov av en ny undersökning för att få mer aktuell information.
Titus Ogalo:
– Den gjordes 2016 och vissa indikatorer kan ha ändrats och behöver uppdateras. Men många delar av resultaten är fortfarande mycket relevanta, jag tror inte det har gjorts någon liknande studie i alla 47 län för att ge samma typ av jämförande analys.

Konferensen omfamnade två globala mål, mål 11 om hållbara städer och samhällen, samt mål 17 om genomförande och globalt partnerskap.
Felicia Wede är nöjd med resultatet:
– Konferensen präglades av stort engagemang och hög kunnighet från deltagarna.