Tack för era insatser!

Jag vill rikta ett stort tack från ICLD till alla kommuner och regioner för era starka insatser under 2021 för att stärka den lokala demokratin såväl här som internationellt.

Basen för ett hållbart samhälle ligger i människors möjlighet till ett liv utan fattigdom, och till möjligheten att forma sin egen framtid.

Demokratin utgörs i grunden av en vilja att skapa förutsättningar för ett samhälle där alla medborgare känner sig inkluderade. Inkludering är närbesläktat med ett rättighetsperspektiv. Att ett samhälle tar extra stor hänsyn till marginaliserade grupper och arbetar för dem vars röst är svag.

Ambitionen att nå målen i Agenda 2030 kan bara åstadkommas med en stark demokratisk förankring. Att arbeta för de globala målen i den lokala kontexten, utifrån ett demokratiskt rättighetsperspektiv, är det här årtiondets viktigaste uppgift för svenska kommuner och regioner. Det är bra för medborgarna lokalt, det är bra för Sverige och det gör skillnad för världen.

Ett stort tack för allt ert engagemang under året, med en önskan om att ni får ett riktigt Gott Nytt 2022.

Johan Lilja, generalsekreterare ICLD