Sex kommuner delar på 11 demokratimiljoner

Bollnäs, Borås, Falun, Falkenberg, Kungsör och Lund är kommunerna som denna gång får dela på över 11 miljoner kronor från ICLD för sina kommunala partnerskapsprojekt med en partner från Botswana, Sydafrika, Serbien eller Zambia. Nästan alla projekt handlar om barn och ungas deltagande och inkludering. 

Projekten möjliggör för svenska kommuner och regioner att göra skillnad i världen samtidigt som de själva får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet.

Genom att svenska kommuner arbetar med för dem angelägna frågor i partnerskap med andra kommuner från låginkomstländer berikas verksamheten med nya, unika insikter och erfarenheter samtidigt som den lokala demokratiutvecklingen stärks i våra samarbetsländer,” säger Staffan Smedby, chef vid enheten för demokrati och mänskliga rättigheter på Sida.

Temat på projekten fortsätter som de senaste åren att till stor utsträckning handla om ungas inkludering och hur barn och unga kan få större inflytande i beslutsprocesser.

Ungas inkludering och deltagande är en viktig fråga för kommuner och regioner. Ungas framtida engagemang i det demokratiska systemet är grundläggande för en fungerande demokrati.

Att genom ett partnerskapprojekt ta sig an denna utmaning ger möjlighet till att pröva och utveckla nya metoder och inte minst dela erfarenheter med kommuner från helt andra världsdelar för att stärka sin förmåga   att involvera unga i samhällsutvecklingen,” säger Lena Langlet, chef för demokratienheten på SKR.

Beviljade projekt

Bollnäs kommun – Lobatse Town council, Botswana

Tema: Ungdomsdeltagande

Borås stad – Vracar Municipality, Serbia

Tema: Tillgänglighetsfrågor för personer med funktionsvariation

Falu kommun – Mogale City, Sydafrika

Tema: Ungdomsdeltagande

Kungsörs kommun – Rufunsa District, Zambia

Tema: Ungdomsdeltagande

Lunds Kommun – Francistown, Botswana 

Tema: Våld i nära relationer och ungdomsdeltagande

Falkenberg kommunSundays river Municipality, Sydafrika

Tema: Delaktighet och inflytande för barn och ungdomar med fokus på Agenda 2030 samt ojämlikhet och segregation

Internationell partner
Franscistown City CouncilLobatse Town CouncilMogale Local MunicipalityRufunsa Town CouncilSundays river valley municipalityVracar