Nätverkande toppolitiker möttes i Uganda

Ett utvecklat ledarskap som stärker hållbara samhällen i en lokal demokrati och samtidigt ger fler kvinnor möjlighet att stanna kvar i politiken och vara förebilder för andra som vill engagera sig politiskt, är vad det handlar om. ICLD:s politikerprogram Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics, där omgång tre just avslutats samtidigt som omgång fem står i startgroparna.

– Det är superbra när deltagarna tvingas tänka större än sina egna utmaningar, att reflektera över vad som är viktigt på riktigt och vad de själva kan göra åt det. Deltagarna ifrågasätter varandras erfarenheter och lär av dem. Det här ger fantastiska insikter!

Så säger en av de åtta svenska politiker som var med i Kampala, och som följt deltagarnas utveckling under hela programmet. Utbildningen ges i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och de svenska politiker som är mentorer i programmet har rekryterats via SKL:s nätverk. Under programmets 18 månader har deltagarna och deras mentorer träffats vid fyra tillfällen, dels i några av samarbetsländerna, dels på studiebesök i mentorernas kommuner/landsting när gruppen var i Sverige i oktober 2015.

Under workshopen i Kampala dedikerades en del av programmet till Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen. Professor Pamela Mbabazi från ICLD:s Advisory Board ledde en halvdags diskussioner om hur de 17 målen kan implementeras på lokal nivå. Genom grupparbeten konstaterades att den lokala nivån är oerhört viktig för förankringen, men att det inte alltid finns ekonomiska och personella resurser för ett lyckat genomförande. Att stärka tjänstepersoner och politiker på den lokala nivån, samt att integrera utvecklingsmålen i styrdokument och budget, ansågs vara en framgångsfaktor.

Och det är just vad programmet handlar om – att stärka kvinnor på ledande positioner så att de ska kunna utveckla sitt eget ledarskap och stanna kvar i politiken, men också att vara förebilder för andra som vill engagera sig politiskt. Grace Mary Mugasa, borgmästare i Hoima District och tidigare deltagare i programmet, vittnar om hur hennes politiska ledarskap har utvecklats och därmed ökat invånarnas inflytande vad det gäller jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande.

– Kvinnor är ofta underrepresenterade i beslutsfattande organ, och det är därför det här programmet finns. Många deltagare berättar att insikten att patriarkala strukturer är globala, och att andra politiker som är kvinnor kan uppleva samma utmaningar som de själva, blir till en styrka att försöka förändra. Det säger Kristin Ekström, programansvarig handläggare på ICLD, och lägger till:
– Därför känns det fantastiskt att vi under våren 2017 startar ytterligare en omgång av programmet, och innan strategiperioden är slut 2018 kommer 150 toppolitiker ha genomgått ICLD:s ledarskapsprogram!

Klicka på pdf:en nedan för att läsa rapporten från workshopen i Uganda i december 2016.