Med fokus på jämställdhet skapar de utveckling

– Det skedde några övertramp med anknytning till arbetet med könsjämställdhet. Vi var inte riktigt på samma nivå, säger Zorica Grubor, samordnare för Actions for Gender Equality. Mycket skedde omedvetet… men när vi började diskutera ämnet visade det sig att problemet var djupare än vi trott.

Man tog situationen på allvar, pratade ihop sig och skrev en projektansökan.
– Vi besökte varandra vid två tillfällen och pratade om teman utifrån den kontext vi har. Vi upptäckte att vi har många gemensamma nämnare och båda parter blev ömsesidigt engagerade. Vi anpassade och bearbetade projektet efter våra lokala behov, därefter skrev vi en gemensam ansökan som vi formulerade tillsammans, säger Zorica.

Det globala jämställdhetsmålet, mål #5, låg närmast projektidén. Det treåriga projektet Actions for Gender Equality beviljades av ICLD.
– Det är en utmärkt formulerad ansökan som lyfter ett otroligt viktigt tema. Det ska bli spännande att följa deras arbete för jämställdhet. Inget samhälle kan utvecklas om halva befolkningen marginaliseras, säger Felicia Wede, handläggare på ICLD:s program för Kommunalt Partnerskap.

Det långsiktiga målet är att utveckla Robertsfors och Machakos implementering av policy för att uppnå effektiv styrning mot uppsatta jämställdhetsmål. Första projektträffen sker i juni, då representanter från Machakos kommer till Robertsfors.

Zorica, vilka förväntningar har du på Actions för Gender Equality?
– Att vi ska nå våra uppsatta mål, eller att projektet åtminstone blir en startpunkt för att driva frågorna vidare. Och inte bara frågor om jämställdhet, utan även frågor om hur man kan implementera verktyg för jämställdhetsarbete i våra lokala samhällen.

Trots ett geografiskt avstånd är flera av utmaningarna gemensamma för Robertsfors och Machakos.
– Vi försöker hitta verktyg och metoder att arbeta med frågor som verkar vara universella. Vi vill tänka lite bredare än att ta fram checklistor. Vi vill ta fram tydliga och praktiska handlingsplaner, säger Zorica.

Vad görs i Robertsfors i dag för en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser för både kvinnor och män?
– Vi har en jämställdhetsansvarig och har avsatt en viss procentsats för att driva de här frågorna. Vi har metoder men har inte till fullo kunnat implementera dem. Jag tror projektet Actions for Gender Equality kan göra stor nytta för oss, vi behöver att fler börjar tänka normkritiskt. Vårt kommunalråd och vår kommunchef tycker det här är ytterst viktiga frågor så förankringen och stödet är bra.
– Om tre år när projektet förhoppningsvis fått fäste i kommunen hoppas jag vi kan bli mer effektiva i hur vi arbetar med jämställdhetsfrågor, säger Zorica.

Det femte målet för en hållbar global utveckling i Agenda 2030 handlar om jämställdhet och anses vara ett av de viktigaste. För Zorica är det femte målet helt avgörande.
– Jag tycker det en förutsättning för att komma framåt. Jämställdhet måste vara i fokus överallt om vi ska nå hållbar utveckling.

Var i kommunverksamheten kommer Actions for Gender Equality ha mest effekt tror du?
– Det är lite tidigt att svara på, vi arbetar övergripande och vill nå alla vrår. Ett av projektmålen är ett jämställdhetsråd som ska säkerställa att policys bryts ner och anpassas lokalt. Jag tror att rådet kan se till att arbetet kommer ut överallt i verksamheten.
I Jämställdhetsrådet sitter politiker och tjänstepersoner med uppdrag att ta arbetet vidare i sin verksamhet.
Att uppmuntra till personligt ansvarstagande för frågorna är en av nycklarna till projektets framgång, tror Zorica.
– Projektet bygger på två pelare – en projektgrupp som är utförare av arbetsuppgifterna, och en styrgrupp som formulerar målen som ska utföras. Jag tror den modellen kommer skapa ett ansvarstagande som kan följas upp.

Vilket stöd behöver ni från ICLD?
– Vi har varit på ICLD:s utbildningar och seminarier och vi ser fram emot att fortsätta med det. Vi har fått ökade kunskaper som lett till att vi kan driva projekt likt Actions for Gender Equality.
Hon säger vidare att hon uppskattat ICLD:s nära kontakt och stöd i stunder när projekten kärvat.
– Som projektledare skulle jag tycka om att ha erfarenhetsutbyten eller inspirationsträffar med koordinatorer som arbetat med samma uppgifter och erfarenheter som jag.

Är jämställdhetsarbete mer aktuellt idag än det var för några år sedan, tror du?
– Jag tror att vi är på god väg att analysera och kritiskt titta på de här frågorna på ett annat sätt. Men det kräver ett konstant aktivt arbete, det går aldrig att säga att nu är vi färdiga. Kunskapsspridning är nog en viktig orsak till att det faktiskt händer en del bra saker nu.
– Jag tror #Metoo-rörelsen blev en ögonöppnare på ett personligt plan för många och när kunskap och insikt når beslutsfattare kan det börja hända saker på allvar.

Låter det spännande? Kontakta gärna ICLD om ni vill veta mer på e-post: partnership@icld.se. Vi har flera internationella kommuner som vill jobba med jämställdhetsfrågor tillsammans med svenska kommuner.
Jämställdhet är ett universellt mål och #metoo rörelsen behöver fler lokala aktörer!