Många beröringspunkter för Alingsås och Chililabombwe

Ulf Carmesund är socialdemokratisk vice ordförande i utbildningsnämnden i Alingsås och medlem av Alingsås och Chililabombwes styrgrupp för kommunalt partnerskap.
– Frågan som förenar oss från Alingsås med politiker i Chililabombwe i Zambia är att de vill öka kunskap och förtroende för politiker och det politiska systemet hos de människor som bor på landsbygden, och vi vill öka förtroendet hos de som är nyanlända hos oss.

Hur ser du på politikernas roll i ICLD:s styrgrupp för kommunalt partnerskap?
– Vi politiker vill få ut något av de kontakter vi knyter, vi är inte missionärer eller biståndsarbetare utan vi åker för att berätta hur vi tänker, lyssna på vad de har att berätta – och får med oss någonting hem.

Att ömsesidighet är viktig blev tydligt under samtalen i Zambia. Av ömsesidighet byggs respekt, säger Ulf.
– Hur man bemöter varandra är viktigt, säger han. Efter ett tag märker vi att vi har saker att lära av varandra Det gör att båda grupperna börjar lyssna mer på varandra.
Arbetet och samtalen i Livingstone omfamnade samtliga av ICLD:s kärnområden: Jämlik/rättvis och inkluderande behandling, deltagande och delaktighet, transparens och insynsmöjligheter samt möjlighet till ansvarsutkrävande.
– Det handlar om att ställa en fråga och lyssna till svaret och inse att svaret är något jag har nytta av. Annars ser man ju på sig själv som en kringvandrande apostel som ska sprida sanningen. Även de från Zambia verkar tycka att de har nytta av att träffa oss, säger Ulf Carmesund.

Hela sanningen har man inte själv, menar han, och vill tro att andra kan bidra till en fullständigare bild av något som kan kallas sanning.
– Det märks i det här arbetet. Jag har rest ganska mycket i biståndssammanhang och då är jag i regel givare och det finns en mottagare. Det skapar en annan maktrelation. En viktig poäng med ICLD:s arbete är att vi här inte arbetar via det civila samhället utan att vi pratar politiker till politiker.

När stöd riktas till civila samhället i mottagande länder är syftet ofta att det civila samhället ska påverka politikerna, menar Carmesund. I ett kommunalt partnerskap blir det ett samtal mellan politiker.
Han tycker därför ICLD:s metod tar politikernas roll på allvar.
– Jag måste göra och säga sådant jag som politiker själv tror på. Och metoden ställer krav på mej, jag är där för skattebetalarnas pengar och jag vill ha med mig någonting hem som vi har nytta av i Alingsås. Annars kan vi inte fortsätta detta arbete, och fortsätter:
– ICLD håller på med samhällsbygge och det fascinerar mej. Att öka sakkunskap och politisk kompetens genom möten är ett viktigt arbete.

Han är vice ordförande i Alingsås kommuns utbildningsnämnd, där integrationsavdelningen ingår. I sitt vanliga arbete är han internationell sekreterare inom en gren av socialdemokraterna med säte på Sveavägen i Stockholm.
Hans kontakt med ICLD springer ur ett tjänstemannamöte:
– Tjänstemän från Alingsås kommun var för några år sedan med på en utbildning arrangerad av ICLD och de kom inspirerade hem och sa att; ”här vill vi vara med”. Tanken på ömsesidighet är vi med på, att man kan lära av varandra, säger Ulf. I Alingsås har utbytet stöd både av oss inom socialdemokraterna och från Alliansen. Det ger stadga.

Tanken ledde 2015 till ett partnerskap med fokus på medborgardialog med Chililabombwe, en kommun i norra Zambia. Han berättar att politiker från Chililabombwe har gjort studiebesök till Alingsås och i Göteborg besökt en sopförbränningsanläggning. I somras, när Ulf bjöd sina zambiska gästande politikerkollegor på lunch, ville de kika i källaren för att se hur han gjorde med sina sopor.
– Samtalet blev väldigt konkret men även generaliserbart. Politiskt arbete handlar både om praktisk problemlösning, som att den som sorterar sopor eller pantar en burk får en egen konkret vinning av sophantering och att det bidrar till hela samhällsbygget.


Livingstone i Zambia var under några dagar i december 2017 mötesplats för en internationell ICLD-konferens för kommunalt partnerskap där politiker från Zambia och Sverige deltog.

Hur kan du överföra dina erfarenheter från Livingstone-konferensen till Alingsås?
– Våra kollegor i Zambia undrade vad vi tyckte om att unga kvinnor gifts bort. Vi tar naturligtvis avstånd från det, och förklarade att det blivit ett inslag i vårt samhälle i samband med invandring. Politiker i Zambia arbetar med den frågan sedan många år och är mer erfarna av hur man kan resonera för att föräldrar inte ska vilja gifta bort unga döttrar. Där har Sverige en del att lära av politiker i Zambia. Det de berättade gav oss lärdomar att ta med oss hem i våra samtal med nyanlända.

Har samtalsklimatet blivit öppnare i kommunhuset i Alingsås tycker du, tack vare ditt engagemang och partnerskapet med Zambia?
– Det är nog att dra lite för stora växlar. Men många har insett vikten av att ha fler personliga möten mellan människor. När det gäller information är det inte tillräckligt att bara skicka mejl eller ha information på hemsidan. Personliga kontakter och möten ansikte mot ansikte skapar relationer och förtroende mellan invånare och politiker vilket blir effektivt och bidrar till trivseln.

Ulf tror att det demokratiarbete som sker genom ICLD:s kan spela roll.
– Om europeisk demokrati och lokal politisk erfarenhet kan vara något de har nytta av i Zambia är det jättespännande. En faktor i detta är nog den ömsesidighet som ICLD odlar. Den skapar nya villkor för relationen mellan Sverige och Zambia. Här är ICLD och deras strävan efter ömsesidighet något som skiljer ICLD:s arbete från den ensidiga överföringen av pengar och den kontrollapparat som en stor del av bistånd annars präglas av.