Målgruppernas delaktighet – centralt i partnerskap

För att lokala myndigheter verkligen ska arbeta för medborgarnas bästa krävs ett organiserat och aktivt medborgardeltagande. Därför är det viktigt att projekt inom ramen för Kommunala partnerskap bygger på brett deltagande av berörda målgrupper. Detta är särskilt viktigt i projektens inledande planeringsfaser. Håbo kommun har tillsammans med sina samarbetspartners Livingstone och Victoria Falls framgångsrikt utvecklat sin projektidé genom att ta hjälp av sina målgrupper.

Redan från starten av partnerskapet mellan svenska Håbo, zambiska Livingstone och zimbabwiska Victoria Falls involverades de berörda målgrupperna. Partnerskapet befinner sig just nu i “förberedelsefasen”, det ettåriga samarbetet under vilket en projektplan för ett mer långsiktigt projekt tar form. De tre kommunerna har enats om ett relativt brett tema: ungdomars möjligheter att få tillgång till medborgerliga, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter i sina samhällen. Ett tema som inför deras treåriga projektansökan kommer att avgränsas och konkretiseras.

Som vanligt i den inledande fasen av samarbetet, var de identifierade utmaningarna alldeles för breda och varierande, och för att begränsa dem och förstå vilka som utgör projektets målgrupper har teamet arbetat med Logical Framework Approach, ett ICLD-valt verktyg för projektplanering och projektledning. Dessutom beslutade teamet att analysera relevant statistik och publikationer, t.ex. rapporter om ungdomsproblem, om nyanlända, integration, ungdomar med skolfrånvaro osv. Därefter gjordes en kartläggning av målgrupperna och en plan för hur de kan nås.

Utveckling av projektkonceptet

Bland de identifierade målgrupperna som projektet arbetar med finns kommunanställda, stödmottagare, ungdomar som tillhör olika grupper, t.ex. nyanlända, ungdomar med skolfrånvaro, HBTQI-ungdomar osv. Vissa grupper av ungdomar har varit svårare att nå ut till.

– Det är naturligtvis lättare för oss att nå den målgrupp som vi möter varje dag, säger Jennifer Martins, tillförordnad enhetschef för Ung Håbo. Här i Håbo är det besökare på vår ungdomsgård, det vill säga ungdomar i åldern 13-19 år. Med hemmasittare är det svårare, då de håller sig hemma och kanske inte mår så bra. Vi har därför också haft dialog via socialförvaltningen som arbetar med dem för att kunna komma i kontakt med dem.


Nils Backlund and Melissa Ychoo, moderators at the Democracy Day in Håbo, August 2022. 100 young people aged 13-19 from Håbo's schools were invited to participate. Local politicians and officials also participated during the day. The theme of the day was Agenda 2030, which was part of the ICLD project. Photo: Håbo kommun.

Nils Backlund och Melissa Ychoo, konferencier under Demokratidagen i Håbo, augusti 2022. Cirka 100 unga mellan 13-19 år från Håbos skolor bjöds in att delta. Även lokala politiker och tjänstepersoner deltog under dagen. Temat på dagen var Agenda 2030, som  var en del av ICLD-projektet.


När de direkta och indirekta målgrupperna hade identifierats i Håbo, Livingstone och Victoria Falls och en strategi för hur man skulle nå dem hade utarbetats, började teamet konsultera olika målgrupper och försökte att inte lämna någon ohörd. Det hjälpte teamet att avgränsa sitt projekt ännu mer.

– Nu har vi alltså avgränsat projektet till att handla om ökad tillgänglighet i den offentliga debatten för olika ungdomsgrupper. Vi kan nu vara säkra på att projektet kommer att ha realistiska aktiviteter och leda till konkreta resultat, säger Lilian Severin, projektledare från Håbo kommun.

Målgruppens delaktighet är centralt

Det allra viktigaste, vilket hela projektgruppen är enig om, är att den målgrupp som projektet riktar sig till måste vara involverade från start för ett lyckat projekt. Jennifer Martins säger:

– Vi kan ha många idéer som är bra. Men om våra idéer inte motsvarar deras behov kommer projektet att misslyckas. Det viktigaste är att lära känna målgruppen: var finns de, vad vill de ha, vad ser de, vad hör de?


Några praktiska råd från projektgruppen Håbo-Livingstone-Victoria Falls:

  1. Skapa ett bra team. Att involvera kollegor som man kan lita på i projektprocessen gör den mycket mer produktiv. Ett team på fyra personer är idealiskt.
  2. Våga prata. Stig ut ur din bekvämlighetszon, det är aldrig för tidigt att gå ut och prata med folk. Gå till nästa kollega som kan ha att göra med din idé – brainstorma vid en kopp kaffe eller på lunchen. Engagemang och konsultationer är viktigt!  
  3. Lär känna din målgrupp.
  4. Ta del av olika rapporter. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en bra resurs för att välja väg.
  5. Ta kontakt med ICLD. Tveka inte kontakta din samordnare och be om råd eller förslag.

Etiketter
Inception Phase, municipal partnership, Youth Empowerment,