Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter

Under våren kan kommuner anmäla intresse till andra upplagan av ICLD:s nätverk Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter. Deltagande svenska kommuner kommer ihop med varsin partnerkommun i södra Afrika att driva ett flerårigt projekt inom ett valfritt område relaterat till mänskliga rättigheter. De svenska kommunerna får stödresurser från ICLD och utbyte med varandra under projekttiden för att nå både individuella och gemensamma målsättningar.

Projektnätverk för mänskliga rättigheter på lokal nivå

De senaste åren har de mänskliga rättigheterna och demokratin ställts inför nya utmaningar runtom i världen. Många lokala myndigheter har samtidigt blivit mer medvetna om den viktiga roll de spelar i att främja och säkra respekten för medborgares mänskliga rättigheter inom sina lokala kompetensområden. Bland annat har ett viktigt steg tagits av SKR och Raoul Wallenberg Institute genom deras HR-plattform.

ICLD startade under hösten 2020 en ny samarbetsform för kommuner att ingå resultatorienterade partnerskap runt projektområden som stärker lokala mänskliga rättigheter. Åtta svenska kommuner och åtta internationella partnerkommuner ingår nu i den första fyraåriga satsningen Kommunala Partnerskap för Mänskliga Rättigheter. Nu bjuder vi in kommuner att anmäla intresse till andra upplagan av nätverket.

Det första nätverket som startades i höstas, läs mer om det här.

Vi söker svenska kommuner som vill driva ett projekt ihop med en utländsk partner inom ett lokalt angeläget MR-område och som ser behov av att stärka sin förmåga att systematiskt arbeta med MR-frågor. Inom nätverket ges tillgång till expertis, utbyten och stöd att lyfta er kommuns förmåga inom MR-området. Anmäl er kommuns intresse eller skicka in frågor genom att maila oss på partnership@icld.se. Vi erbjuder gärna ett digitalt möte och diskuterar hur er kommuns deltagande skulle gå till, exempelvis vilka frågor ni kan arbeta med och vilka partnerkommuner vi kan matcha er med.

Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD, om varför din kommun bör delta

Fler partnerskap – större utbyte

I MR-partnerskapen matchas några svenska kommuner med varsin utländsk partnerkommun i södra Afrika, främst Botswana, Sydafrika och Zambia. ICLD kommer att kunna ge stöd i att hitta rätt partner. Tillsammans driver kommunerna ihop med sin respektive partner ett projekt inom ett valfritt lokalt angeläget område kopplat till Mänskliga Rättigheter på lokal nivå, så som tillgänglighet, jämställdhet, minoritetsfrågor eller inkludering av unga enligt barnkonventionen. De deltagande kommunerna kommer själva att sträva efter att uppnå resultat i sitt specifika projektområde, samtidigt som de bidrar till övergripande resultat som sätts i dialog med kommunerna. Alla partnerskap får löpande utbyten med varandra under utbildningar, aktiviteter och genom digitala plattformar. Medel från Sida finansierar samtliga utgifter, såsom resekostnader, kost och logi, tolk- och revisionskostnader samt arbetskostnader för deltagarna från svenska kommuner och regioner.

Genom att samarbeta i samma afrikanska region, runt liknande ämnesområden, delta i utbildningar ihop och befinna sig i samma fas av arbetet blir det enklare att komma igång och ger möjlighet att få ett rikare erfarenhetsutbyte för de inblandade kommuner. Det ger också ICLD möjlighet att samla större gemensamma stödresurser till kommunerna för att ge bästa möjliga förutsättningar att nå så goda resultat som möjligt. Syftet är att stödja utveckling av former för mänskliga rättigheter att integreras i organisationen, så att medborgarnas rättigheter blir en naturlig del av kommunernas arbete.

MR-partnerskapen utförs inom ramen för programmet Kommunala Partnerskap.

Myriam Chilvers på ICLD berättar om grunderna i MR-partnerskapen

Stödresurser från ICLD

I MR-partnerskapen kommer ICLD att ta en mer aktiv roll i att stödja kommunerna i deras projektplanering, utbildning, kommunikation och integrering av forskning. Till arbetet kommer det att knytas en projektkoordinator från ICLD som utgör kontaktperson samt stöd i planering och genomförande av aktiviteter. En forskningsrådgivare knyts till plattformen och ett nätverk av experter inom MR-frågor kommer tillhandahållas genom ICLD:s nätverk. Kommunikationsstöd kommer att ges både med extern och intern kommunikation utifrån kommunernas behov. Som ett nav i arbetet mellan aktiviteterna kommer digitala verktyg att användas, bland annat det användarvänliga verktyget Howspace.

Kommuner kommer själva att kunna styra över sin planering, utöver de gemensamma aktiviteterna, och den exakta tidplanen kommer att fastställas i dialog med de deltagande kommunerna. ICLD verkar för att utbyten mellan länder som stärker lokal demokrati och mänskliga rättigheter ska kunna fortsätta även efter Covid-19. Utifrån rådande förutsättningar kommer ICLD att ha extra flexibilitet i åtanke för plattformens planering, så att samtliga delar av detta går att genomföra även om det kvarstår hinder för resor och fysiska möten en tid framåt.

Exempel på tidplan för nätverket, slutlig tidplan sätts i dialog med kommunerna

Intresseanmälan och kontakt

Svenska kommuner kan anmäla intresse till att ingå i plattformen genom att kontakta ICLD per mail på partnership@icld.se. Intresset ska vara förankrat hos kommundirektör/kommunchef och kommunstyrelsens ordförande eller motsvarade befattning på enskild förvaltningsnivå. Vid anmälningstillfället behöver kommunen ännu inte ha bestämt vilken partner man vill samarbeta med eller vilket MR projektområde som man vill arbeta inom. ICLD stöder sedan er att formulera en projektplan och skriva en ansökan som lämnas in runt sommaren, för ansökan krävs politiskt stöd och förankring i kommunledningen.

ICLD svarar gärna på frågor om MR-partnerskapen genom vår projektkoordinator Joel Laurén som nås på joel.lauren@icld.se eller +46 (0) 73 862 38 20.