IQA – Att möta demokratiutveckling på plats

– Det är bara genom att förstå våra partners behov som vi kan utveckla programmet och ge dem ett fullgott stöd säger Rikard Eduards, handläggare på enheten Kommunala Partnerskap (KP).
Genom intervjuer med partnerskapets deltagare inhämtas kunskap om kontexten och hur den påverkar partnerskapen. Enheten KP använder ett antal olika metoder för att bedöma effekten av programmet och för att identifiera framgångsfaktorer inom kommunala partnerskapsprojekt.
– Det pågår också ett kontinuerligt förbättringsarbete av programmet KP, där både behovsanpassade riktlinjer och ett kompetent stöd till partnerskapsaktörerna är centrala delar, säger Rikard Eduards.

En av metoderna är interna kvalitetsbedömningar, så kallade IQA:s (Internal Quality Assessment). Under en IQA besöker handläggare från ICLD partnerskapskommunerna för att intervjua tjänstepersoner, politiker och relevanta intressenter.
– Genom att föra samtal i de miljöer där parterna har implementerat de projektplaner som beviljats flera år tidigare fördjupas förståelsen av de enskilda projekten, av kontexten och av programmet i stort.

Många av aktörerna rapporterar att besöken ger partnerskapen en uppmärksamhet som förstärker dess legitimitet inom de egna organisationerna. Sedan 2014 genomför enheten KP IQA, varje år med utvalda resultatområden i fokus.
– 2014 års IQA fokuserade på förbättrad utformning av kommunal service som möter kommuninvånarnas behov och förbättrade metoder för information till- och dialog med kommuninvånare och kopplingen däremellan. Rapporterna IQA 2014 och IQA 2015 hittar du nederst på sidan!

2015 låg fokus på kärnområdet Jämlikhet/rättvis och inkluderande behandling och 2016 på Transparens och insynsmöjligheter.

– I november 2016 genomfördes enheten två IQA – en i Yogyakarta i Indonesien och en i stadsdelen Cau Giay i Hanoi, Vietnam. Cau Giay är en progressiv stadsdel och den i Hanoi som satsar störst andel av sin budget på utbildning. I linje med detta har de ett partnerskap med Umeå kommun inom hållbart lärande.

KP-handläggare intervjuade deltagare i partnerskapet från Cau Giay Department of Education. Överst från vänster: Trinh Thi Dung, Nguyen Thanh Tinh, Le Thi Kim Anh, Pham Ngoc Anh och Nguyen Thi Tao som också är partnerskapets samordnare.

Under möten med politiker och tjänstepersoner i Cau Giay framkom bland annat att tack vare ett stort intresse för partnerskapsprojektet så har fler invånare deltagit i möten med stadsdelsstyrelsen, motsvarande det som kallas “People’s Committee” i Vietnam.
– Även innehållet i möten har förändrats – nu framförs fler förslag som handlar om att inkludera jämställdhet och demokrati i utbildningen.

Den nya möteskulturen sammanfaller väl med en ny lag som innebär att medlemmar i People’s Committee måste möjliggöra en sådan dialog med invånare. – Den tätare och utökade interaktionen mellan invånare och People’s Committee har lett till ökad transparens och delaktighet, säger Rikard Eduards.

Den fullständiga rapporten över IQA 2016 kommer att publiceras under andra hälften av 2017.