Hur kan forskningen hjälpa till att skapa bättre förståelse för de globala målen?

Bedrivs det forskning som kopplar ihop lokal demokratiutveckling och Agenda 2030?

All forskning på ICLD kopplas till lokal demokrati och något av de globala målen i Agenda 2030. Under den senaste strategiperioden har Kunskapscentrum finansierat fem forskningsprojekt med fokus på migrationsfrågor, genusfrågor, kommunal service och stadsplanering. Starkast koppling har forskningen till hållbarhetsmål 5 (jämställdhet), 11 (hållbara städer) och mål 16 (fred och hållbara institutioner).

Läs mer om forskningsprojekten här
 

Hur bidrar Kunskapscentrum till ökad kunskap om Agenda 2030?

Framförallt bidrar Kunskapscentrum och ICLD:s forskning till att säkerställa att Kommunala partnerskapsprogrammet och Internationella Utbildningsprogrammen vilar på en evidensbaserad grund och att relevant forskning bidrar till programmen. Kunskapscentrum är även ICLD:s ögon och öron utåt och deltar på flera arrangemang kopplat till Agenda 2030 för att öka organisationens kunskap kring Agenda 2030. Vi för en tät dialog med främst SKL, SKL International och Sida kring vårt arbete med de globala målen där vi utbyter erfarenheter och resonerar kring förslag på förbättringar. Internt har enheten utöver detta ett uppdrag att arrangera kapacitetsstärkande utbildningar för ICLD:s personal.