Malmö och Swakopmunds arbete med Agenda 2030

Malmö stads engagemang i hållbarhetsfrågor började långt innan 2015, då de globala målen antogs av FN:s generalförsamling. Redan 2008 etablerades partnerskapssamarbetet med Swakopmund i Namibia och det har genom åren genererat flera intressanta projekt på temat hållbarhet.

I projekten ”Awareness III Local Sustainable Marin Food” & “Awareness III Urban gardening” arbetade Malmö stad och Swakopmund kommun mot uppfyllelsen av Agenda 2030 mål 14 om hållbart användande av marina resurser och närodlad mat. Inom ramen för projektet har ökad kunskap åstadkommits genom en rad utbildningsinsatser. I Swakopmund har man bland annat arbetat kapacitetsstärkande med att bryta könsstereotypa mönster i fisket genom att erbjuda fiskerikurser till kvinnor. I Malmö arbetade man aktivt med kunskapslyft i havskunskaper inom kommunens personal och medborgare.

Här berättar Robeam Ujaha, Swakopmund, om hur de båda kommunernas gemensamma arbete med stadsodling inom projektet Awareness III Urban Gardening 2015 – 2018, finansierat av ICLD, fått en varaktig fortsättning.

Partnerskapet mellan Malmö stad och Swakopmund kommun har dessutom varit föremål för en studie publicerad i den akademiska tidskriften Sustainability: We Learnt a Lot: Challenges and Learning Experiences in a Southern African—North European Municipal Partnership on Education for Sustainable Development. Syftet med studien var att fördjupa förståelsen de olika delarna i ett kommunalt partnerskap: utmaningar, processerna som krävs för att lösa utmaningarna och lärandemål.