Forskning pekar på hinder för jämställdhet

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) har genomfört en studie av arbetet med att omvandla det globala hållbarhetsmålet 5 (SDG 5) till lokal policy och praxis på kommunal nivå i Bosnien-Hercegovina. SDG 5 handlar om att uppnå jämställdhet och stärka kvinnors och flickors makt över sina egna liv. Studien sökte svar på följande frågor:
1) Vilka policyramverk finns på statlig, entitets-, kantons- och kommunal nivå som stöder omsättningen av SDG 5 till lokal praxis på kommunal nivå?
2) Vilka aktörer är inblandade i dessa processer på kommunal nivå?
3) Vilka verktyg finns tillgängliga och används för att skapa kopplingar till SDG 5 på kommunal nivå?
Björkdahl och Somun-Krupalija valde att undersöka de tre kommunerna Visoko, östra Ilidža och Žepče för att kartlägga vilket genomslag SDG 5 fått i Bosnien-Hercegovina.
De tre kommunerna har över tid visat en politisk vilja att stärka kvinnor och integrera genderfrågor genom att delta i lokala, regionala och nationella kampanjer, men också genom policyutvecklingsprocesser och andra aktiviteter. Forskningen visar att det främsta hindret för att implementera SDG 5 på lokal nivå är att hållbarhetsmålen inte omsatts från statlig till kommunal nivå.

Studien pekade också ut de effektivaste verktygen för att implementera SDG 5 i kommunerna:
– Skapa lokala handlingsplaner för jämställdhet
– Dela upp kommunal statistik efter kön
– Tillsätt en jämställdhetskommitté i kommunfullmäktige

I sin policybrief nr 3 har ICLD publicerat en samling rekommendationer som fungerar som en verktygslåda för att hjälpa kommuner, politiker, fullmäktigeledamöter och andra att implementera SDG 5.
Institutionella mekanismer:Säkerställer att SDG 5 integreras i de kommunala programmen. Efter att de etablerats riskerar de dock att bli tomma löften om de inte kopplas till ett antal verktyg som gör dem till en del av lagstiftande och verkställande organ.
Perceptions- och beteendeförändringar: Det kan vara en utmaning att förändra traditionella och patriarkala normer. Det krävs verktyg för att starta en kontinuerlig löpande process och skapa en kunskapsresurs.
Jämställdhetsintegrering: Samla in data och information för att kartlägga kvinnors och mäns tillgång till resurser och beslutsfattande. Övervaka och utvärdera framsteg i jämställdhetsarbetet. Granska medborgarinitiativ.
Samarbete: Etablera öppna kanaler mellan opolitiska organisationer och lokala myndigheter. Det kan vara en viktig källa för gräsrotsinformation. Det är också viktigt att dela erfarenheter mellan nationella, regionala och internationella ramverk för ett hållbart jämställdhetsarbete.

Få tips om hur SDG 5 om jämställdhet kan implementeras här: