Deltagande – Västerbotten och Yogyakarta räddar liv med medborgardialog

Västerbottens läns landsting har länge använt medborgardialoger för att förstå hur medborgarna upplever hälso- och sjukvården i länet. De genomförs såväl i små sammanhang som i större organiserade möten. Därför var det naturligt att integrera dialogformen när man ingick ett kommunala partnerskap med Yogakarta i Indonesien.

Yogakarta plågas av återkommande utbrott av denguefeber. Det är därför viktigt att agera snabbt för att skydda människor när man ser att denguefallen ökar. För att kunna agera i ett tidigt skede behövs bra prognosverktyg och fungerande kommunikation.

Kring detta samarbetar Västerbottens läns landsting och Yogakarta City Government i sitt kommunala partnerskap.

Tillsammans skapar man ett prognossystem för utbrott av denguefeber utifrån lokala sjukdoms- och väderdata. Prognoserna gör att myndigheterna och befolkningen har upp till tolv veckor på sig att agera för att minska smittorisken.

Men för att människor ska bry sig om varningarna, och agera, är det centralt hur varningen formuleras och levereras.
– Det krävs en god kommunikation inom organisationen som ska leverera varningen, mellan organisationen och närsamhället samt mellan olika aktörer i närsamhället och befolkningen, säger Åsa Holmner, en av de svenska projektsamordnarna.

Varningssystemet ska utvecklas och prövas i Kotagede, ett subdistrikt till Yogyakarta.

– Erfarenheten från folkhälsosatsningarna i Västerbotten är det som görs måste ske i lokal samverkan och upplevas som viktigt och relevant för målgruppen för att satsningen ska bli hållbar säger Maria Nilsson, den andra av de svenska projektsamordnarna.

Man samlar man in skriftlig och muntlig kunskap från människor i hälso- och sjukvården, i stadsförvaltningen och bland de boende i Kotagede. Detta för att förstå hur informationsbehovet ser ur, identifiera målgrupper och nyckelfunktioner och välja rätt budskap och kanaler för kommunikationen.

Därefter genomförs workshops med intressenter i Yogyakarta och Kotagede om resultaten och slutsatserna från arbetet. Några utvalda målgrupper kommer också erbjudas utbildning och träning

Båda parter i projektet upplever att projektet har ömsesidiga vinster.

– Vi tar med oss ett nytt sätt att tänka. Stadsförvaltningen är inte “i centrum”, den är “en del av laget”. Tidigare baserade vi ofta vårt arbete på våra egna åsikter. Nu lyssnar vi mer på andras, säger Erlita Puspita Sari och Anwar Dwi Cahyono, indonesiska projektsamordnare.

Västerbottens läns landsting får genom partnerskapet möjlighet att spetsa sin egen kompetens kring beredskap. Denguefeber är inte aktuellt i norra Sverige men det finns intresse för att skapa varningssystem för till exempel värmeböljor och klimatrelaterade sjukdomar.

Båda parter upplever också att det är så lärorikt att titta på sin egen verksamhet genom sin projektparts ögon. På så sätt hittar man både styrkor och svagheter i sin egen verksamhet. Men också i det samhälle man lever – och det ger grund för utveckling.