Ändrat upplägg i ICLD:s styrgrupper för politiker

Lokala politiker inom ett kommunalt partnerskapsprogram bildar styrgrupper som övervakar resultatorienterade projekt som driver lokal demokrati framåt. Man gör det genom att skaffa sig kunskap, erfarenhet och inspiration från hela världen som bidrar till att arbeta mot Agenda 2030 genom internationella, lokala myndighetspartnerskap.
Genom det kommunala partnerskapet hjälper lokala politiker marginaliserade grupper att bli inkluderade, uppmuntrar medborgardialoger, ökar medborgarnas insyn samt ser till att politikernas ansvar till väljarna är tydligt.

Den modell man provade i Zambia fungerade bra, därför har ICLD nu anpassat och ändrat en smula i sitt upplägg för styrgruppsarbetet. Bland annat kommer transparens vara en viktig byggsten i arbetet under 2018.
– Vi vill ge politikerna exempel på arbetssätt och inblick i ICLD:s fyra kärnområden, under 2018 kommer vi ha extra fokus på kärnområdet transparens. Om vi verkligen vill nå resultat med ett demokratiarbete där transparens och ansvarsutkrävande är viktigt, måste vi ge politikerna inspiration att leda det arbetet, säger Myriam Chilvers.

Under 2018 kommer två eller tre konferenser genomföras lik den i Zambia i december 2017. Inbjudan har gått ut till en konferens i Kampala, Uganda i mars, längre fram planeras även konferenser i Asien och Östeuropa.
ICLD erbjuder då politiker från Sverige möjlighet att tillsammans med sina lokala kommunala politikerkollegor inspireras och utbyta erfarenheter i frågor om öppenhet. Man vill identifiera utmaningar, möjliga lösningar och arbetssätt för styrgruppen.

– Konferenserna är en del av ett nytt initiativ för att arbeta närmare lokala politiker i styrgrupperna. De är avgörande för att driva lokal demokrati både inom partnerskap och inom sina kommuner, säger Myriam Chilvers.

Hur stort är intresset hos politikerna att vara delaktiga i ICLD:s arbete?
– Hos de som redan är med är intresset jättestort, de ser nyttan av att vara med i en styrgrupp i ett partnerskap. Vi vill nå ut och berätta för politiker som inte är med, vad de kan få ut av ett partnerskap och hur det kan gynna deras hemkommun.