87% av svenska kommuner ser partnerskap som utvecklande

Även om kännedomen om ICLD är relativt låg hos svenska kommuner så tror en stor del av dem att samarbetsformen kommunala partnerskap är ett utvecklande sätt att arbeta på. Det visar en undersökning av Sveriges kommuner och regioner som ICLD låtit genomföra.

Det var under hösten 2020 som ICLD via SveMa* genomförde en undersökning om kommuner och regioners kännedom om ICLD och om samarbetsformen kommunala partnerskap. Undersökningen innehöll också frågor om deras internationella arbete och arbetet med Agenda 2030.

Målgruppen bestod av personer med 25 olika befattningar i svenska kommuner och regioner, såväl tjänstepersoner som politiker. Exempelvis kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande, chefen för samhällsförvaltningen och ansvarig för demokratifrågor eller hållbarhetsfrågor. Svarsfrekvensen låg på cirka 26% vilket bör anses som ett mycket tillfredställande underlag.

Kännedom om ICLD

På frågan “Hur väl känner du till ICLD” på en skala från 1-5 där 1 är lägst, blev genomsnittskännedomen för ICLD 2,12. 20% känner till oss väl eller mycket väl, medan nästan hälften (49%) inte alls känner till oss.

Även om kännedomen om namnet ICLD är relativt låg hos svenska tjänstepersoner och politiker så svarade mer än 87% av kommunernas företrädare att de tror samarbetsformen kommunala partnerskap är utvecklande för sin kommun. Hos regionerna låg denna siffra på drygt 64%.

– Det känns roligt att veta att så många ser potentialen och möjligheterna att arbeta med Kommunala partnerskap! säger Karin Norlin Bogren, chef för enheten för kommunala partnerskap.

Tror du att kommunala partnerskap är utvecklande för er kommun/region:

Den främsta anledningen för att ingå ett partnerskap anges vara att det ska ge en tydlig nytta för den egna kommunen/regionen. På frågan vad som gör att en kommun inte ingår i partnerskap var den överlägset främsta orsaken att det saknas resurser för att prioritera arbetet med ett partnerskap. Det kan vara ett tecken på det är en låg kännedom om att det är ICLD (via Sida) som finansierar partnerskapsamarbeten.

Vill arbeta för att uppnå Agenda 2030

En annan fråga som stack ut i undersökningen var önskan att inom ramen för det kommunala partnerskapet arbeta för att uppnå Agenda 2030 och de globala målen.

Detta stärker oss i vår samverkan FN-förbundet och SKR inom projektet Glokala Sverige där ICLD sedan årsskiftet är ny partner, säger Karin Norlin Bogren, chef för enheten för kommunala partnerskap.

Graf som visar på vilket verksamhetsområde som kommuner och regioner helst vill arbeta inom ramen för kommunala partnerskap. Agenda 2030 är den som står högst i kurs.

Vi vet att kommunerna har en stark önskan att ta sitt arbete med Agenda 2030 vidare till konkreta insatser i sin verksamhet. Där är samarbetsformen kommunala partnerskap en utmärkt sätt att gå från ord till handling avseende Agenda 2030, säger säger Johan lilja, ICLD:s generalsekreterare.