Öckerö and Homa Bay, Kenya

Project: Children’s right to participation

Det sökta projektet har som mål dels att gemensamt arbeta för att ge förutsättningar, ett ökat engagemang i politiska frågor och viljan att delta i beslutsprocesser bland barn och unga i våra olika kommuner. Dels att öka och fördjupa kunskapen om Barnkonventionen bland Barn- och utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsförvaltningens anställda på olika nivåer i våra kommuner.

För att kunna nå målen i våra respektive kommuner ser vi ett behov av att utbilda kommunens anställda i Barnkonventionen och hur man på ett effektivt sätt kan arbeta med dessa frågor för att dels nå en ökad kunskap om barns rättigheter, och dels på sikt få ett ökat engagemang bland vår unga i demokratiska frågor. Vårt långsiktiga mål är att unga i våra kommuner då kommer att uppleva en större delaktighet i de beslutsfattande processerna på olika nivåer och kring frågor som rör dem.

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Svensk partner
Öckerö kommun
Internationell partner
Homa Bay